Muvazaalı Eczane Yaptırım Ve Davaları

Bilindiği üzere; bir eczane hakkında “muvazaalı eczane” kararı alınabilmesi için asılsız bir ihbar, bir hasta şikayeti, eczanede çalışan bir personelin şikayeti yetmektedir. Yasal düzenleme gereği muvazaa kararını, ancak İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde toplanan “Muvazaa Değerlendirme Komisyonu” verir. Bir eczane hakkında “muvazaalı eczane” kararı alınırsa başka bir deyişle “eczanenin muvazaalı işletildiği” kararı alınırsa bunun sonuçları özellikle eczacı bakımından çok ağır olmaktadır. Zira; “muvazaalı eczane” kararı derhal SGK ve Eczacı Odasına bildirilir ve her kurum kendisi bakımından yaptırım uygular.

SGK; İlaç Alım Protokolünün 5.3.12. maddesi gereğince sözleşmeyi fesheder; MEDULA provizyon ekranını kapatır, eczaneye yapacağı hak ediş ödemelerini durdurur; 5 yıl süre ile eczacıyla bir daha sözleşme yapılamaz. Ve en kötüsü eczanenin SGK ile sözleşme imzalama anından itibaren eczacıya yapılmış olan tüm ödemeleri faizi ile birlikte geri ister. Tahmin edileceği üzere bu rakam milyonlarla ifade edilen bir rakam olup faizleri de eklenince astronomik bir rakam haline gelmekte ve eczacı bir anda altından kalkamayacağı SGK tarafından açılan fahiş bedelli dava ve icra takipleriyle karşı karşıya kalmaktadır.

Sağlık Müdürlüğü ise; 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 6. Maddesine göre muvazaalı olarak eczane açıldığının tespiti hâlinde, ruhsatı iptal eder ve eczacının beş yıl (5 yıl) süre ile eczane açmasına izin vermez. Eczacı Odası ve TEDB ise; Türk Eczacılar Birliği Kanununun 30. Maddesine göre de üç günden yüzseksen güne kadar sanat icrasından men başka bir deyişle 180 gün meslekten men kararı verir.

Görüldüğü üzere yaptırımları ve sonuçları eczacı için bu kadar ağır olan “muvazaalı eczane” kararı ne yazık ki çok kolay verilmektedir. Zira; asılsız bir ihbar yahut bir şikayet üzerine eczaneye denetimlere gidilmekte, eczanede evrak araması yapılmakta, bazı evraklara el konularak kapalı zarfa alınmakta, birbiriyle ilişki olmayan evraklar arasında zorlama bir şekilde bağ kurulmaya çalışılmakta, eczacının 30 yıl önce ecza deposuna göndermiş olduğu kalfasının ecza deposu tarafından senet üzerine alınan imzadan eczacı aleyhine sonuç çıkartılmakta, ecza depolarının ilaç ve tıbbi malzeme vermek üzere çıkarmış olduğu başka bir eczacının kefaleti yahut imzası istenmesinden bu eczacılar arasında muvazaa bağı kurulmakta, eczane çalışanının eşinin orada bulunmasından eczaneyi asıl olarak kalfasının eşinin işlettiği eczacının diplomasını kiraya verdiği gibi zorlama bir şekilde muvazaa sonucu çıkartılmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü ve Eczacı Odası ise yapılan görüşmeleri ise şeklen yani usulen yapmakta ve hukuka aykırı bir şekilde “eczanenin muvazaalı işletildiğine” dair karar vermektedir.

Eczacı böyle bir karar karşısında bir anda meslekten men cezası almakta, ruhsatı iptal edilmiş olmakta, SGK sözleşmeyi feshedip MEDULA provizyon ekranını kapatmakta, hak ediş ödemelerini yapmamakta ve protokolün 5.3.12. maddesine dayanarak yapmış olduğu tüm bedellerin faizi ile birlikte iadesi için dava açmaktadır. Ecza depolarına karşı düzenlenmiş senet ve çekler de diğer yandan eczacıyı sıkıştırmaktadır. Bu durum karşısında eczacı, bir anda eczanesini kapatmak zorunda kalmakta, ruhsatı iptal edildiği için yahut meslekten men cezası aldığı için başka bir yerde mesul müdürlük de yapamadığı gibi SGK’ nın açmış olduğu bu davalarla uğraşmaktadır.

·           Eczacıların, bu şekilde bir “muvazaa kararı” iler karşılaşması karşısında yapılması gereken idari ve hukuki işlemler şu şekilde olmalıdır:

 

  • Sağlık Müdürlüğü’ nün “muvazaalı eczane” kararına karşı dava açılmalı; derhal yürütmenin durdurulması kararı alınarak eczanenin kapanmaması sağlanmalı.
  •  Yine “ruhsatnamenin iptali” dair verilen kararına karşı dava açılmalı ve derhal yürütmenin durdurulması kararı alınarak eczanenin kapanmaması sağlanmalı.
  •  180 gün süre ile meslekten men kararına karşı da dava açılarak ve derhal yürütmenin durdurulması kararı alınarak eczanenin kapanmaması sağlanmalı.
  • SGK’ nın, durdurmuş olduğu ödemelerin yapılması için dava açılarak ihtiyati tedbir kararı alınarak ödemelerin yapılması sağlanmalı,
  • SGK’ nın İlaç Alım Protokolünün 5.3.12 maddesine göre sözleşmenin feshi ve ödenen bedellerin iadesi için dava açılarak MEDULA ekranının açık kalması için dava açılarak ihtiyati tedbir kararı alınmalıdır.

 Yukarıda anlatmış olduğumuz idari yaptırımları gösterir kurum yazılarını ve bunlara karşı açılan davalara ilişkin mahkeme kararlarını emsal kabilinden sunarız: 

T.C.

…………………..KAYMAKAMLIĞI

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

Sayı                    : …………….

Konu                  : ………….. Eczanesi (Ecz. ……………………..)

                          Muvazaa Kararı

İlgi                  İl Sağlık Müdürlüğü’ nün ………. Tarih ve …………. Sayılı yazısı

 

 

Sn. Ecz. ………….

………………… adresinde ………………… sahip ve mesul müdürlüğünde faaliyet gösteren hakkında muvazaalı işletilmiş olduğu iddiası Sosyal Güvenlik Kurumu Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ nin …….tarih ve …….. sayılı yazısı ile bildirilmiş olup …………… Eczanesi hakkında Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’ in 11. Maddesi ve ………… tarih ve ……. Sayılı Muvazaa Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi doğrultusunda muvazaa incelemesi başlatılmıştır.

1.Bölge İstanbul Eczacı Odası ve Valiliğimiz tarafından görevlendirilen ………….. Eczanesi hakkında hazırlamış olduğu muvazaa incelemesine dair düzenlenen raporun İl Sağlık Müdürlüğü Muvazaa Değerlendirme Komisyonunda oy birliği ile ……………. Eczanesinin “muvazaalı işletildiği” kararına varılmış olup tebliğen bilgilerinize rica ederim.

                                                                       e- imzalıdır.

                                                                       Dr.  ……………..

                                                                    İlçe Sağlık Müdürlüğü

 

 

                 T.C.

İSTANBUL ….. MAHKEMESİ ……

 

ESAS NO          : ……………

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI)   : ……….

VEKİLİ                     : Av. FİLİZ KILIÇ

KARŞI TARAF (DAVALILAR): İSTANBUL VALİLİĞİ

GÜNGÖREN KAYMAKALIĞI /İSTANBUL

İSTEMİN ÖZETİ        :Davacının sahip ve mesul müdürlüğünde faaliyet gösteren "……… Eczanesi" isimli işyerinin muvazaalı olduğuna karar verilmesine ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Muvazaa Değerlendirme Komisyonu'nun ……… tarihli kararı ile bu kararın davacıya bildirimine ilişkin ……… Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün …………. tarih ve ………. sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek yürütmesinin durdurulması ve iptali istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İstanbul ….. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

Davalı İdareden ;

Dava konusu işlemin hukuki gerekçeleri açıklanarak dayanağını oluşturan tüm bilgi ve belgelerin okunaklı bir örneğinin gönderilmesinin istenilmesine,

Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması isteminin, davalı İdarenin birinci savunması alındıktan ve ara kararı gereği yerine getirildikten veya savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçtikten sonra incelenmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. ve 27. maddesinin 5. fıkrası gereğince savunma ve ara kararı süresinin (30) gün olarak belirlenmesine, ….. tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Başkan                                    Üye                                  Üye

 

 

                 T.C.

İSTANBUL ….. MAHKEMESİ ……

 

ESAS NO          : ……………

DAVACI            :

VEKİLİ             AV. FİLİZ KILIÇ

 

DAVALILAR       :  1- ….. KAYMAKAMLIĞI

VEKİLİ             : …

DAVANIN ÖZETİ       Davacının sahip ve mesul müdürlüğünde ……… adresinde faaliyet göstererek "…. Eczanesi" isimli işyerinin muvazaalı olduğu yönünde tesis olunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Muvazaa Değerlendirme Komisyonu'nun ….. tarihli Kararı ile bu Kararın davacıya bildirimine ilişkin …. Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün … tarih ve … sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

İSTANBUL VALİLİĞİ

SAVUNMASININ ÖZETİ     Dava konusu Eczanenin muvazaalı olarak işletildiği yönündeki ihbar üzerine yapılan araştırmada İstanbul Eczacı Odası tarafından Eczanenin muvazaalı olduğu yönündeki kanaatin bildirilmesi üzerine gerçekleştirilen denetimler sonucu tespit edilen hususların değerlendirilmesi neticesinde, Eczanenin muvazaalı işletildiğinin anlaşıldığı ve bu yönde karar alındığı, tesis edilen işlemlerin usul ve mevzuata uygun olduğu iddialarıyla davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İstanbul …. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

…….Dava dosyasının incelenmesinden; davacının sahip ve mesul müdürlüğünde …. adresinde faaliyet göstererek … tarihinde ruhsatı iptal edilmek suretiyle kapatılan "… Eczanesi" isimli iş yerinin gerçek sahibinin dava dışı …… olduğu ve muvazaalı işletildiği yönündeki ihbar üzerine, Eczane hakkında muvazaa incelemesi yaptırıldığı, 1. Bölge İstanbul Eczacılar Odası tarafından yapılan inceleme sonucunda muvazaa bulunduğu kanaatine varılması üzerine konunun İl Sağlık Müdürlüğü, Muvazaa Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmesine karar verildiği, İl Sağlık Müdürlüğü Muvazaa Değerlendirme Kurulu'nun … tarihli Kararı ile söz konusu Eczanenin muvazaalı işletildiği belirlenerek davacıya bildirilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta; yapılan muvazaa araştırmasında, Eczane için ruhsat başvurusu dosyasında bulunan kira kontratında kira bedelinin aylık 1.200,00-TL olduğu ve davacının ifadesine uygun olarak taşınmaz sahibi …… adına …. tarafından 2012 yılında imza altına alındığı, ifade alma sırasında davacıdan banka hesap dökümleri, kredi kartı ekstresi, gayrımenkul bilgileri, kira kontratı gibi belgeler istenilmesi üzerine sunulan kira sözleşmesinin ise … ile davacı arasında imzalandığı ve aylık 670,00-TL ve kontrat tarihinin 01.06.2016 olduğu, … ile yapılan telefon görüşmesinde … isimli şahsın taşınmaz sahibi olarak gözüken .. isimli şahsın oğlu olduğu bilgisine ulaşıldığı, bu nedenle, 2012 yılında aylık 1.200,00-TL olan kira bedelinin 2016 yılında aylık 670,00-TL olarak beyan edilmesi, sözleşmede direkt …. imzasının bulunması, ….. bu olaydan bahsetmemiş olması ve kendisinin sözleşmeyi imzaladım şeklindeki ifadesinin, davacı için şüpheli bir durum olarak tespit edildiği, kiranın 2012 yılında aylık 1.200,00-TL olarak belirlenen kira bedelinin 2016 yılında aylık 670,00-TL'ye indirilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, diğer taraftan …. isimli şahsın eşinin Eczane açık olduğu müddetçe çalışması, sonrasında kendine ait işyerini açarak çalıştırması, Eczanede çalıştığı süre içerisinde eşinin sürekli her hafta Eczanede bulunması gibi hususların muvazaa şüphesi yarattığı gerekçesiyle Muvazaa Değerlendirme Kurulunca işyerinin muvazaalı işletildiği belirlenmiş ise de; Anayasa'nın 48. ve 49. maddesi ile güvence altına alınan çalışma hakkının sınırlandırılması sonucunu doğuran dava konusu işlemin, sadece kanaate dayalı olarak tesis edilmesi mümkün bulunmadığından bu yönüyle de çalışma hakkını sınırlayacak bir idari tasarrufun, ancak somut bilgi, belge ve tespitlere dayalı olarak tesis edilmesi zorunluluğu, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı hukuka saygılı devlet anlayışının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu davacının, eczanesinin muvazaalı olarak işletildiğine yönelik tesis edilen Muvazaa Komisyonu Kararı ve bu Kararın davacıya bildirimine ilişkin işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline, istinaf kanun yolu açık olmak üzere, .. tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Başkan                                 Üye                                  Üye

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

          T.C.

İstanbul . ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

GEREKÇELİ KARAR

 

ESAS NO          :

KARAR NO        :

 

HAKİM              :

KATİP              :

DAVACI            SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA

VEKİLİ             Av. …

DAVALI            : ……

VEKİL               Av. FİLİZ KILIÇ

DAVA                Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle)

Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

İDDİA              :

Davacı vekilinin vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; SGK merkez müdürlüğü sağlık hizmetleri sunucular inceleme ve ödeme servisinin ….  tarih ….. sayılı yazısında bir dönem faaliyet gösteren …. Eczanesi sahibi Ecz. … adına eczanenin faaliyetlerinden kaynaklanan hatalardan dolayı borç çıkartıldığını, davalının sahibi olduğunu …  Eczanesi hakkında denetim servisi tarafından 2016 yılı SGK protokolü 5.3.12 maddesi gereğince 5.819.523,38-TL' nin ödeme gününden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte tahsili için dava açmak gereği duyulduğunu, davalı eczane hakkında düzenlenen bu raporda kurum tarafından eczaneye ödenen 5.819.253,38-TL miktarın iadesi için … tarih ve … sayılı yazı gönderildiğini fakat davalı tarafından ödeme yapılmadığını, 5.819.253,38-TL kurum zararı ile alacağın doğduğu tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini talep edilmiştir.

 

SAVUNMA         :

Davalı vekili vermiş olduğu cevap dilekçesinde; cezai şart işleminin uygulanırken müvekkil eczaneye ceza yazısı tebliğ edilmediğini, kesinti işlemlerine dayanak hiçbir bilgi belge verilmediğini, cezai şart işlem uygulanırken teftiş raporu, soruşturma raporu, reçeteler v.b tebliğ edilmediği gibi iş bu cezai işlemin neden ve hangi gerekçeye dayandığının anlaşılamadığını, kendisine hiçbir şekilde cevap ve savunma hakkı verilmediğini, müvekkilin dava konusu cezai işlemi gerektirin usule  aykırı hiçbir işlemi bulunmadığını, müvekkil hastalar ve yakınları tarafından getirilen reçetelerin incelendiği  kimlik kontrolu yapılarak MEDULA sistemden onay alındıktan sonra hastalara teslim edildiğini, müvekilin bütün ilgili mevzuat ve protokol gereği yükümlülüklerini yerine getirdiğini, SGK nın dava konusu ettiği  … tarihli cezai işlem olduğunu, dava dilekçesinden anlaşıldığı üzere SGK bu yazı ile 2016 SGK ilaç temin protokolünü uygulamakta olduğunu, 2016 protokolü 01/04/2016 tarihinde yürürlüğe girdiğini somut olayda uyuşmazlıkta uygulanmayacağını dava konusuna 2009 protokolü ile kısmen 2012 protokolü uygulanabileceğini belirtmekle, davalı vekili mahkemeye sunduğu … tarihli dilekçesinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından müvekkil eczane tarafından verilen muvazaa kararının İstanbul … İdare Mahkemesi’ nin …. Tarih ve sayılı kararı ile hukuka aykırı olduğuna karar verilerek iptal edildiğini, bu nedenle davanın dayanaksız kaldığını, muvazaa iddiasının gerçeğe aykırı olduğu nedeniyle huzurdaki davanın reddini talep etmiştir.

GEREKÇE          :

Dava taraflar arasında düzenlenen protokollerin ihlali sebebine dayalı tazminat davasıdır.

Deliller toplanmış dosya konuda uzman bilirkişiye tevdi edilmiştir. Bilirkişi raporunda dava dışı 3. şahsın ihbarı sonucunda davalının eczanesi hakkında gerçekte eczanenin sahibi olmadığı ve maaşla çalıştığı eczanede hastaların kullanmadığı ilaçların yazdırılarak SGK' ya fatura edildiği yönünde ihbar sonucunda SGK tarafından görevlendirilen müfettiş raporu sonucunda taraflar arasında düzenlenen sosyal güvenlik protokolünün 5.3.12 maddeleri gereğince 5.819,253,38-TL reçete bedellerinin geri ödenmesi konusunda davalı eczacıya cezai işlem uygulandığı,

İstanbul Valiliğinin, İl Sağlık Müdürlüğünün …. tarihli yazıları ile vilayet makamının ….. tarihli 13.914 sayılı olurları ile ruhsatnamenin iptal edildiğini,

Davalıya ait eczanenin faaliyet gösterdiği süreler içerisinde SGK ile imzalanmış bulunduğu sözleşmeler 2009 yılı sözleşmesi ve 2012 yılı sözleşmesi olduğunu,

2009 yılı protokolünün 6.3.21 maddeleri gereğince muvazaalı olarak eczane işlettiği tespit edilen eczacı ile sözleşme yapılmaz ve fesih ediler bir daha sözleşme yapılmaz hükmünün konduğu yürürlük tarihinde 01/02/2009 tarihinden itibaren 3 yıl süreli olduğu,

2012 yılı protokolünün 5.3.12 maddeleri gereğince muvazaalı olarak faaliyet gösteren eczaneler hakkında kurum gerekli incelemeleri yapar muvazaalı olduğu tespit edilirse sözleşme fesih edilir, sözleşme tarihi itibari ile kurumca eczaneye yapılan bütün ödemeler geri alınır yürürlük tarihinde 01/02/2012 , 01/07/2015 tarihleri arası olduğunun belirlendiği,

Davalıya ait eczane hakkında muvazaalı işletildiği kararına varıldığı konuya ilişkin olarak İstanbul Valilik makamından 5 yıllık süre ile eczane açamayacağı şeklinde olur verildiği daha sonra davacı tarafından İstanbul …. İdare Mahkemesinde dava açtığını, açılan dava sonucu muvazaa kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildiğinin belirlendiği,

Dosya konuda uzman bilirkişiye tevdi edilmiştir. bilirkişi gerekçeli raporunda yukarıdaki tespitler yapıldıktan sonra sonuç olarak dosyada bulunan tarafların iddiaları, ibraz olunan deliller, toplanan deliller, 2009 SGK eczane protokolü, 2012 SGK eczane protokolleri ayrıntılı olarak incelendiğinde;

…. ECZANESİ sahibi ve mesul müdürü …. imzalamadığı 2016 protokolüne istinaden işlem yapılamayacağı,

01/02/2009 tarihinde yürürlüğü giren 2009 protokolu 6.3,21 maddesi gereğince 01.02.2009 - 01.02.2012 tarihleri arasındaki reçete bedellerinin geri istenmesinin mümkün olmayacağı,

01/02/2012 tarihinde yürürlüğe giren 2012 protokolu 5.3.12 maddesi gereğince muvazaa olduğu tespit edilen eczaneden sözleşme tarihinden itibaren eczane kapatılma tarihine kadar olan reçete bedellerinin geri alınabileceği, fakat anılan mahkeme kararı ile muvazaa kararının iptal edildiği görülmekle birlikte SGK tarafından 2016 yılı SGK  protokolünün 5.3.12 maddesi gereğince 5.819.253,38TL reçete bedelinin geri ödenmesi isteminin uygun olmadığı beyan ve mütaala etmiştir.

Taraf iddia, savunmaları, bilirkişi raporları dosya bir bütün olarak incelendiğinde davalı eczanenin muvazaalı işlem yaptığının tespit edilemediği açılan soruşturma sonucunda muvazaa kararının İstanbul … İdare Mahkemesinin …. Tarihli kararı ile iptal edildiği, anlaşıldığı bilirkişi raporunda da gerekçeli olduğundan davanın reddine ilişkin aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

1-DAVANIN REDDİNE,

2-SGK harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

4-Davacı tarafından yapılan  masrafların üzerinde bırakılmasına,

Dair tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde HMK 345 Maddesi gereğince istinaf  yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı…

Katip                                                               Hakim

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MERKEZ HEYETİ

 

Sayı                    : …………….

Konu                  : YHD Kararı

 

 

Sn. Ecz. ………….

….Eczanesi

Bölge Eczacı Odası Haysiyet Divanının hakkınızda hazırlamış olduğu dosya Türk Eczacıları Birliği Yüksek Haysiyet Divanının ……… tarihlerinde yapılan toplantısında görüşülmüş olup alınan Bölge Eczacı Odasının 6643 Sayılı yasanın 30/ c maddesine göre Haysiyet Divanı ve Salahiyetleri uyarınca 180 gün sanat icrasından men ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

                                                       Eczacı….

                                                       Genel Sekreter

                 T.C.

ANKARA ….. MAHKEMESİ ……

 

ESAS NO          : ……………

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI)   : ……….

VEKİLİ                     : Av. FİLİZ KILIÇ

KARŞI TARAF (DAVALILAR): TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

İSTEMİN ÖZETİ        : ……adresinde faaliyet gösteren ……. Eczanesi'nin sahibi olan davacı tarafından, "180 gün süre ile sanat icrasından men edilmesine" iliskin ….tarih ve …. sayılı Türk Eczacıları Birliği Yüksek Haysiyet Divanı Kararı'nın; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara ... İdare Mahkemesi'nce isin gereği görüşüldü:

1-Dava konusu işlemin, davacıya ait eczanenin kapatılması sonucunu doğurması ve uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte bulunması nedeniyle olayın niteliği ve davanın durumuna göre davalının birinci savunması ve aşağıdaki ara kararına cevap alındıktan ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçtikten sonra yeniden incelenmesine kadar 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yürütmesinin durdurulmasına,

2-Dava konusu isleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin (görüşme tutanağı vs.) onaylı örneğinin gönderilmesinin davalı idareden istenilmesine, 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. maddesi gereğince savunma ve ara kararı süresinin (15) gün olarak belirlenmesine, …. tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan                                    Üye                                  Üye

 

                 T.C.

ANKARA ….. MAHKEMESİ ……

 

ESAS NO          : ……………

DAVACI            :

VEKİLİ             AV. FİLİZ KILIÇ

 

DAVALILAR       TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

VEKİLİ             : …

AVANIN ÖZETİ: ………adresinde faaliyet gösteren "…. Eczanesi" nin sahibi olan davacı tarafından 6643 Sayılı yasanın 30/ c maddesi uyarınca 180 gün sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmasına dair … Eczacı Odası Haysiyet Divanı kararının aynen kabul ve tasdik edilmesine ilişkin Türk Eczacıları Birliği Yüksek Haysiyet Divanı’ nın ….. tarih ve …. Sayılı kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacı hakkında muvazaalı eczane işletmesi ve reçete yönlendirmesi yapması nedeniyle bağlı bulunduğu …. Eczacı Odası Haysiyet Divanınca hakkında 6643 Sayılı Yasanın 30/ c maddesi uyarınca 180 gün süre ile sanat icrasından men kararı alındığı, bu kararın TEB Yüksek Haysiyet Divanınca onandığı, işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara …. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

…….Dava dosyasının incelenmesinden; davacı hakkında hastane içerisinde elaman bulundurarak yönlendirme yaptığı, sisteme tam olarak kaydettiği halde hastaya eksik ilaç teslim ettiği iddialarıyla ilgili olarak yapılan şikayet üzerine davacının eczanesinde yapılan denetimde üzerinde hasta isimleri, telefon numaraları ve teslim edilecek hastaların isimlerinin yazılı olduğu ilaç poşetlerinin görüldüğü, hastaların telefonla aranması sonucu hastaların ilaçların teslim etmelerinin beklediklerini ifade ettikleri, eczanede çalışan personelden üç kişinin …. Ailesine mensup olduğu, davacının eczane ile ilgisinin zayıf olduğu, tüm finansal işlemleri ….. isimli kalfasına tam vekaletname ile verdiği, eczane açılış evrakı incelendiğinde kira kontratında …. İsimli şahsın kefil olduğunun görüldüğü, davacının ….. isimli şahıs ile muvazaalı eczane işlettiği ve hastane içinde personel bulundurma yoluyla hasta yönlendirmesi yaparak reçete topladığı ve ilaç dağıttığı sonucuna vararak dava konusu işlemin tesis edilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda davacının, eczanesinin muvazaalı olarak işletildiğine yönelik tesis edilen Muvazaa Komisyonu Kararı ve bu Kararın davacıya bildirimine ilişkin işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline, istinaf kanun yolu açık olmak üzere, .. tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan                                    Üye                                  Üye

Eczane - SGK Davaları

Anayasa Mahkemesi Eczacılara Sanat İcrasından Men (Meslekten Men) Cezası Veren 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunun 30. Maddesi’ ni Anayasaya Aykırı Bularak İptal Etti!!! Peki ya Bundan Sonra İlaç Alım Protokolündeki Cezai Şart Koşullarının Yüksek Mahkeme Kararları Işığı Altında Değerlendirilmesi SGK’ nın Kota Aşımı Nedeniyle Eczaneye Ödemediği Reçete Bedelleri Nasıl Geri Alınır? Valcyte Tablet Nedeniyle SGK Eczaneden Kesinti Yapabilir Mi? Eczanenin Nakli İçin Başvurulduğunda Muvazaa Nedeniyle Nakle Onay Verilmezse Eczaneler Ve Eczacılar Hakkında Kanununa Aykırılık ve İspençiyari Ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Aykırılık Nedeniyle Eczacı Aleyhine Kesinlen İdari Para Cezalarına Karşı Açılan Dava Ve Emsal Mahkeme Kararı MEDULA’ nın Onay Vermesi İşlemine Güvenerek İlacı Hastaya Veren Eczacının Kusuru Olmadığına Dair Yargıtay Kararı SGK’ nın; Yabancı Uyruklu Hastalara Verilen Reçete Bedelini Hastanın Kronik Hastalığının Sigortalı Tescil Tarihinden Önce Mevcut Olması Başka Bir Deyişle 5510 Sayılı Kanunun 64/1-C Maddesi Kapsamında Eczanelerden Yapmış Olduğu Kesintilere Karşı Açılan Dava Ve Emsal İhtiyati Tedbir Kararı Muvazaalı Eczane Yaptırım Ve Davaları SGK,’ nın Komisyon Kararı Gereğince, Eczanenin Ödemelerinin Durdurulması İle Fahiş Miktarlarda Bloke Koyması Ve Dava (Mahkeme) Süreci Eczacının, Sahtecilik Fiiline İştiraki Saptanmadan Protokolün 5.3.10 Maddesi Gereğince 10 Kat Para Cezası Ve Uyarı İşlemi Uygulanamayacağına Dair Mahkeme Kararı Muvazaalı Eczane İle Diplomasını Kiraya Veren Başka Bir Deyişle Diplomasını İşleten Eczacıya Yargıtaydan Beraat Kararı SGK `nın Protokolün 5.3.5 ve 5.3.10 Maddesi Kapsamında Uyguladığı Para Cezaları İle 6 (Altı) Ay Fesih Cezaları SGK; Eczacıların Alacaklarına Bloke İşlemi Uygulayamaz SGK; SAHTE REÇETE (HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLMEYEN İLAÇLAR) NEDENİYLE ECZANEYE FESİH CEZASI VEREMEZ ECZACILAR; SORUŞTURMA SIRASINDA MÜFETTİŞE NASIL İFADE VERMELİDİRLER? SAHTE REÇETE NEDENİYLE ECZANELER HAKKINDA YAPILAN SORUŞTURMALAR SGK’ NIN, ORTOPEDİ AMELİYATLARINDA KULLANILAN MALZEMELERDEN DOLAYI ÖZEL HASTANELERDEN KESİNTİ YAPAMAYACAĞINA DAİR BİR MAHKEME KARARI Sağlık Bakanlığı `nın, Eczaneler Aleyhine Uygulamış Olduğu “Uyarı”, “Süreli/ Süresiz Faaliyet Durdurma” ve “Kapatma” Kararlarına Karşı Açılan Davalar SGK `nın Eczanelere Karşı Uygulamış Olduğu Para Cezaları ile Hak Edişlerinden Yapılan Kesintilere Karşı Açılan Davalar
 


Yol Tarifi