SGK,’ nın Komisyon Kararı Gereğince, Eczanenin Ödemelerinin Durdurulması İle Fahiş Miktarlarda Bloke Koyması Ve Dava (Mahkeme) Süreci

Son dönemde İstanbul, Ankara ve taşrası eczaneler başka bir deyişle Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi ve Kavaklıdere Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ ne bağlı birçok eczane, SGK’ nın alacaklarına fahiş miktarlarda bloke koyması nedeniyle tarafıma başvurmuş bulunmaktadır.

SGK’ nın uygulamış olduğu “bloke” işlemini öncelikle protokole, usul ve yasalara aykırı olması, bloke işleminin oldukça fahiş olması ve eczacıların yanlış yönlendirilmeleri nedeniyle bu yazıyı yazma gereği duymuş bulunmaktayız.

SGK’ nın eczane alacaklarına konulan bloke yazıları incelendiğinde; bloke işleminin soruşturma işlemine dayandığı ve genellikle birçok eczaneyi kapsayan bir inceleme ve soruşturmanın var olduğu görülmektedir. SGK tarafından, eczaneye uygulanan bloke miktarının soruşturmaya konu edilen reçete bedellerinin başka bir deyişle kurum zararının 10 katı olan miktarı da kapsar şekilde olduğu anlaşılmaktadır. Zira protokolün 4.3.6 maddesi gereğince toplam reçete bedellerini kurum zararı adıyla 5.3.10. maddesi gereğine bu bedele 10 kat ceza uygulayarak bir anda konulan bloke işleminin 11 katına çıkarmaktadır. Hal böyle olunca rakamlar milyonlarla ifade edilen rakamlar haline gelip bir anda eczaneni mahvına sebep olmakta, ticari faaliyetlerini sona erdirmesine sebep olmaktadır.

  • İşte bu nedenle; eczacıların, SGK’ nın fahiş miktarlarda bloke işlemine maruz kalması karşısında yapılabilecek idari ve hukuki işlemler şu şekilde olmalıdır:

1-      Öncelikle, ilaç alım protokolü gereği SGK’ nın eczanenin alacaklarına bloke koyabileceği miktar riskin yani eczacılara tebliğ edilen miktarın en fazla % 80’ idir. Bu rakamın %20’ sine SGK, bloke koyamaz! Zira eczanenin zorunlu giderleri, ecza deposuna ödemeleri, faturaları için % 20 sine bloke konulamaz ve bu rakamın eczanenin faaliyetine devam edebilmesi için derhal ödemesini yapması gerekmektedir. Ancak SGK; protokole aykırı davranarak bu rakamın tamamına %100’ üne bloke koymaktadır. Bu nedenle; öncelikle SGK’ ya itiraz ederek; protokol gereği bloke konulan rakamın %20’ sinin ödemesinin yapılmasını, talep etmek gerekmektedir.

2-      Bloke yazısı ile birlikte aynı anda SGK; eczaneden protokolün 5.2. maddesi uyarınca savunma yazısı istemektedir. SGK, bu yazıda incelemeye konu reçete bilgilerini de vermektedir. Protokolün 5.2. maddesi gereğince SGK’ ya yazılı bir savunma dilekçesi verilmeli ve SGK nın vermiş olduğu reçete bilgilerinden gerekli araştırmalara yapılarak cezaya itiraz edilmelidir.

3-      Bu idari başvuru işlemleri yapılırken aynı zamanda mahkemeye başvurularak “bloke işlemi” nin uygulanması için yürütmenin durdurulması (ihtiyati tedbir) kararı alınmalıdır. Hemen burada belirtmek gerekmektedir ki; mahkemeler genellikle yürütmenin durdurulması (ihtiyati tedbir) kararını teminat karşılığı vermekte ve bu teminat genellikle bloke miktarının %10 ile %15 i oranında olmaktadır. Ancak % 10 teminat dahi oldukça fahiş olmaktadır. Bunun için eczacı, şayet şartları taşıyorsa teminatsız yahut oran gözetilmeksizin makul bir teminat karşılığı yürütmenin durdurulması (ihtiyati tedbir) kararı alınması gerekmektedir.

Tarafımıza başvuran eczacılar çoğu zaman yanlış yönlendirilmekte, yanlış mahkemelerde yanlış davalar açmakta, çok fahiş harçlar ve çok fahiş teminatlar karşısında bırakılmakta ve nihayet bu miktarları ödeyemedikleri görülmektedir. Halbuki doğru mahkemede doğru dava açılarak maktu harçlarla, teminatsız yahut makul bir teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı alınması mümkündür.  

Aşağıda SGK’ nın eczacıya uygulamış olduğu 3.360.550,30 TL bloke işlemi ve bu karara karşı 50.000,00 TL teminat karşılığında alınan ihtiyati tedbir kararını emsal kabilinden sunarız:

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KAVAKLIDERE SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

 

Sayı                    : 193…….                                                                                                Tarih    : 05.12.2019

Konu                  : Bloke konulması hakkında

 

Sn. Ecz. ………………………………

…………….Eczanesi

 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 29.11.2019 tarihli yazısı ekinde yer alan sahibi ve mesul müdürü olduğunuz, …………. Ödemesinin durdurulmasına ilişkin 04.12.2019 tarihli Komisyon Kararı gereğince eczanenizin 3.365.883,59 TL tutarındaki ödemelerine 05.12.2019 tarihi itibariyle bloke konulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

                                                                                                                Ecz. …………………

                                                                                                                Merkez Müdürü

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Müfettişliği

 

Sayı                    : .…….                                                                                        Tarih    : 02.12.2019

Konu                  : Savunma hakkında

…………..

…………….Eczanesi

 

Müfettişliğimizce yürütülmekte olan bir inceleme soruşturma kapsamında 75 adet reçetenin hak sahibi tarafından düzenlettirmediği ve/ veya adı geçen doktorlar tarafından düzenlenmediği, 49 adet reçetenin gerçeğe aykırı ilam kullanım raporlarına dayanmış olduğu ve hak sahiplerinin beyanlarına göre ilaçların eczanenizden alınmadığı, tespit edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün Savunma Başlıklı 5.2 numaralı maddesi uyarınca, konu ile ilgili savunmanızı 15 gün içinde göndermeniz hususunda,

 

Gereğini rica ederim.

                                                                                                                ………………………………………..

                                                                                                                              Başmüfettiş

 

T.C.

ANKARA ……

MAHKEMESİ                                                                                                       İHTİYATİ TEDBİR KARARI

 

ESAS NO                         : ………………

HAKİM                                          :  …………….

KATİP                              :  ……………

 

DAVACI                           : ………………

VEKİLİ                              : Av. Filiz Kılıç

 

DAVALI                           SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 

TALEP                              11.12.2019

TALEP TARİHİ              : 17.12.2019

 

İhtiyati tedbir isteyen velili tarafından mahkememize verilen dilekçe incelendi:

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ              :

Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde, davalı Kurumun hukuki mesnetten uzak uyguladığı davacı……………….. Eczanesinin Komisyon Kararı gereğince 3.365.883,59 TL tutarındaki ödemelerinin durdurulması ve bloke işleminin uygulanmasının durdurulmasını talep etmiştir.

Tüm dosya kapsamına göre; Komisyon Kararı gereğince 3.365.883,59 TL tutarındaki ödemelerinin durdurulması ve bloke işleminin yargılamayı gerektirdiği göz önüne alınarak bu miktara yönelik ihtiyati tedbir kararı verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

KARAR                                                        :

1-      TALEBİN KABULU İLE,

2-      SGK Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kavaklıdere Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ nin davacı……………….. Eczanesine Komisyon Kararı gereğince uygulamış olduğu 3.365.883,59 TL tutarındaki ödemelerinin durdurulması ve bloke işleminin İHTİYATEN TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA,

3-      Takdiren 50.000,00 TL teminatın mahkeme veznesine yatırılmasına yahut bu miktarda süresiz ve kesin teminat mektubu sunulmasına,

4-      Bu hususta ilgili kurumla müzekkere yazılmasına,

5-      Kararın birer suretinin taraflara tebliğine,

 

İtiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 17.12.2019

 

Katip…………………                                                                                                         Hakim………………

Eczane - SGK Davaları

Anayasa Mahkemesi Eczacılara Sanat İcrasından Men (Meslekten Men) Cezası Veren 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunun 30. Maddesi’ ni Anayasaya Aykırı Bularak İptal Etti!!! Peki ya Bundan Sonra İlaç Alım Protokolündeki Cezai Şart Koşullarının Yüksek Mahkeme Kararları Işığı Altında Değerlendirilmesi SGK’ nın Kota Aşımı Nedeniyle Eczaneye Ödemediği Reçete Bedelleri Nasıl Geri Alınır? Valcyte Tablet Nedeniyle SGK Eczaneden Kesinti Yapabilir Mi? Eczanenin Nakli İçin Başvurulduğunda Muvazaa Nedeniyle Nakle Onay Verilmezse Eczaneler Ve Eczacılar Hakkında Kanununa Aykırılık ve İspençiyari Ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Aykırılık Nedeniyle Eczacı Aleyhine Kesinlen İdari Para Cezalarına Karşı Açılan Dava Ve Emsal Mahkeme Kararı MEDULA’ nın Onay Vermesi İşlemine Güvenerek İlacı Hastaya Veren Eczacının Kusuru Olmadığına Dair Yargıtay Kararı SGK’ nın; Yabancı Uyruklu Hastalara Verilen Reçete Bedelini Hastanın Kronik Hastalığının Sigortalı Tescil Tarihinden Önce Mevcut Olması Başka Bir Deyişle 5510 Sayılı Kanunun 64/1-C Maddesi Kapsamında Eczanelerden Yapmış Olduğu Kesintilere Karşı Açılan Dava Ve Emsal İhtiyati Tedbir Kararı Muvazaalı Eczane Yaptırım Ve Davaları SGK,’ nın Komisyon Kararı Gereğince, Eczanenin Ödemelerinin Durdurulması İle Fahiş Miktarlarda Bloke Koyması Ve Dava (Mahkeme) Süreci Eczacının, Sahtecilik Fiiline İştiraki Saptanmadan Protokolün 5.3.10 Maddesi Gereğince 10 Kat Para Cezası Ve Uyarı İşlemi Uygulanamayacağına Dair Mahkeme Kararı Muvazaalı Eczane İle Diplomasını Kiraya Veren Başka Bir Deyişle Diplomasını İşleten Eczacıya Yargıtaydan Beraat Kararı SGK `nın Protokolün 5.3.5 ve 5.3.10 Maddesi Kapsamında Uyguladığı Para Cezaları İle 6 (Altı) Ay Fesih Cezaları SGK; Eczacıların Alacaklarına Bloke İşlemi Uygulayamaz SGK; SAHTE REÇETE (HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLMEYEN İLAÇLAR) NEDENİYLE ECZANEYE FESİH CEZASI VEREMEZ ECZACILAR; SORUŞTURMA SIRASINDA MÜFETTİŞE NASIL İFADE VERMELİDİRLER? SAHTE REÇETE NEDENİYLE ECZANELER HAKKINDA YAPILAN SORUŞTURMALAR SGK’ NIN, ORTOPEDİ AMELİYATLARINDA KULLANILAN MALZEMELERDEN DOLAYI ÖZEL HASTANELERDEN KESİNTİ YAPAMAYACAĞINA DAİR BİR MAHKEME KARARI Sağlık Bakanlığı `nın, Eczaneler Aleyhine Uygulamış Olduğu “Uyarı”, “Süreli/ Süresiz Faaliyet Durdurma” ve “Kapatma” Kararlarına Karşı Açılan Davalar SGK `nın Eczanelere Karşı Uygulamış Olduğu Para Cezaları ile Hak Edişlerinden Yapılan Kesintilere Karşı Açılan Davalar
 


Yol Tarifi