ECZACILAR; SORUŞTURMA SIRASINDA MÜFETTİŞE NASIL İFADE VERMELİDİRLER?

Bilindiği üzere SGK; eczanelere göndermiş olduğu ceza yazısı ile bir soruşturma raporuna dayanmakta; bu soruşturma sırasında hatta soruşturma bittikten usulen eczacının ifadesine başvurmaktadır.

Aşağıda eczacıların soruşturma sırasında müfettişe hangi hususlarda beyanda bulunması gerektiği ve tarafınıza tebliğ edilen ceza yazısına karşı hangi hususlarda itiraz edileceği tek tek sıralanmıştır. Kurum müfettişinin sözlü beyanların tamamını tutanağa geçirmemesi bakımından Tavsiyemiz bu beyanların yazılı olarak sunulmasıdır.

Aşağıda itiraz ve savunma konularını içerir metni örnek olması açısından tüm eczacıların dikkatine sunarız.

 

SGK’ NIN CEZA YAZINA KARŞI ECZANELERİN VERECEĞİ ÖRNEK SAVUNMA VE İTİRAZ METNİ

 1. Tarafıma gönderdiğiniz ….. tarih ve … sayılı yazıda işletmekte olduğum eczane ile ilgili olarak Kurumunuza fatura ettiğim …… tarih ve …………. numaralı reçetedeki ilaçların hak sahibine teslim edilmediği tespit edildiğinden, 2016 yılı SGK Protokolünün 5.3.5 maddesi uygulanacağı bildirilmektedir.
 2. 2016 yılının protokolünün 5.3.5 maddesinde eczanede yapılan denetimde reçete sahibi veya ilacı alan kişiye teslim edilmeyen ilaçlara ait reçetelerin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde cezai şart uygulanacağının karara bağlandığı görülmektedir.
 3. Tarafıma gönderilen savunma isteğini içeren yazıda söz konusu olan işlem 19.12.2014 tarihinde meydana gelmiştir. Eczaneye gelen ve organ nakline ait olan reçeteyi ibraz eden şahsın istediği ilaçlar yüksek fiyatlı olduğu için tarafımca İstanbul Eczacılar Odası’na görüş sorulmuştur. Görüş alınması için siz konusu reçete ilgili birime fakslanmış ve tarafımıza herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bildirildiğinden gereği yerine getirilmiştir.
 4. Reçeteyi eczanemize getirerek ilaçları almak üzere başvuruda bulunan şahsa ilaçlar teslim edilmiştir.
 5. 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler hakkında Yönetmeliğin 5. Bölümü ilaç takip sistemi ile kabul edilebilecek reçetelere ilişkindir. Yönetmeliğin 28. Maddesinde hangi reçetelerin kabul edilebileceği tek tek yazılmış olup, tarafıma sunulan reçete anılan 28. Maddedeki koşullara tamamen uygundur. Bu nedenle reçetenin zamanından önce yazıldığının ve satın alındığının bilinmesi mümkün olmadığından yönetmeliğe uygun reçetenin gereği yerine getirilmiştir.
 6. Aynı yönetmeliğin 30. Maddesine göre ise reçeteler üzerindeki işlemler de yine eczanemizde usulüne uygun bir şekilde tamamlanmış, eczane kaşesi ile mühürlenerek bütün yükümlülükler yerine getirilmiştir. Kurumunuzun tarafıma gönderdiği yazıda ise reçetenin sahibine tesliminin yapılmadığı ileri sürülmekte olup, bu iddiayı kabul etmek mümkün değildir.
 7. Gerçekten yukarıda izah ettiğim üzere bütün işlemler yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak yapılmış bulunmaktadır. Reçetenin eczaneden alınması sırasında ibraz edilen kimlik evrakına göre hak sahibi olduğu tespit edilerek ilaçlar teslim edilmiştir. Ancak gelinen süreçte reçete mukabili ilaçları alan şahsın sahte kimlik kullanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulması gerekmektedir.
 8. Takdir edileceği üzere tarafıma sunulan bir kimliğin sahte olup olmadığını ayırt etme yeteneğimin bulunması mümkün değildir. Eczane personelinin de bu hususta bir tespit yapma yeteneği yoktur. Burada asıl sorumluluğun reçete sahibine ait olduğu izahtan yoksundur.
 9. Kurumunuzdan talebim mağduriyet yaşamamam için reçete sahibinin beyanının alınmasını, reçeteyi kimin ibraz ederek ilaçları kimin aldığının tespit edilmesini, ilaçları alan şahıs sahte kimlik kullanıyor ise bu hususun tespit edilmesini ve ancak soruşturma dosyasında bu eksikler giderilerek inceledikten sonra beyanda bulunma hakkımın saklı tutulmasını talep etmekteyim.
 10. Bu aşamada eylemim sadece usulüne uygun bir şekilde yazılmış olan reçeteyi İstanbul Eczacı Odası’nın da bilgisi dahilinde olmak kaydı ile getiren şahsa vermekten ibarettir. Reçeteyi elinde bulunduran şahsın kimliği tespit edilir ise ancak gerçekler ortaya çıkabilecektir. Bu durumda reçetede hasta olarak görülen kişinin ifadesi önem taşımaktadır.
 11. Reçetenin yazıldığı kurumun ve doktorun da beyanlarına başvurulması, bütün bu ifadeler alınarak Bilgi Edinme Yasası kapsamında tarafıma soruşturma evrakı verildikten sonra savunma hakkımın saklı tutulmasını talep etmekteyim. Bu olayın şahsıma yönelik bir dolandırıcılık eylemi olduğunu düşünmekteyim. Bu anlamda yasal yollara başvurma hakkımı saklı tutmaktayım. Olay ile ilgili en küçük ihmalim ve kusurum yoktur.

 

Saygı ile takdirinize arz olunur.

Eczacı …..

Eczane - SGK Davaları

Anayasa Mahkemesi Eczacılara Sanat İcrasından Men (Meslekten Men) Cezası Veren 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunun 30. Maddesi’ ni Anayasaya Aykırı Bularak İptal Etti!!! Peki ya Bundan Sonra İlaç Alım Protokolündeki Cezai Şart Koşullarının Yüksek Mahkeme Kararları Işığı Altında Değerlendirilmesi SGK’ nın Kota Aşımı Nedeniyle Eczaneye Ödemediği Reçete Bedelleri Nasıl Geri Alınır? Valcyte Tablet Nedeniyle SGK Eczaneden Kesinti Yapabilir Mi? Eczanenin Nakli İçin Başvurulduğunda Muvazaa Nedeniyle Nakle Onay Verilmezse Eczaneler Ve Eczacılar Hakkında Kanununa Aykırılık ve İspençiyari Ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Aykırılık Nedeniyle Eczacı Aleyhine Kesinlen İdari Para Cezalarına Karşı Açılan Dava Ve Emsal Mahkeme Kararı MEDULA’ nın Onay Vermesi İşlemine Güvenerek İlacı Hastaya Veren Eczacının Kusuru Olmadığına Dair Yargıtay Kararı SGK’ nın; Yabancı Uyruklu Hastalara Verilen Reçete Bedelini Hastanın Kronik Hastalığının Sigortalı Tescil Tarihinden Önce Mevcut Olması Başka Bir Deyişle 5510 Sayılı Kanunun 64/1-C Maddesi Kapsamında Eczanelerden Yapmış Olduğu Kesintilere Karşı Açılan Dava Ve Emsal İhtiyati Tedbir Kararı Muvazaalı Eczane Yaptırım Ve Davaları SGK,’ nın Komisyon Kararı Gereğince, Eczanenin Ödemelerinin Durdurulması İle Fahiş Miktarlarda Bloke Koyması Ve Dava (Mahkeme) Süreci Eczacının, Sahtecilik Fiiline İştiraki Saptanmadan Protokolün 5.3.10 Maddesi Gereğince 10 Kat Para Cezası Ve Uyarı İşlemi Uygulanamayacağına Dair Mahkeme Kararı Muvazaalı Eczane İle Diplomasını Kiraya Veren Başka Bir Deyişle Diplomasını İşleten Eczacıya Yargıtaydan Beraat Kararı SGK `nın Protokolün 5.3.5 ve 5.3.10 Maddesi Kapsamında Uyguladığı Para Cezaları İle 6 (Altı) Ay Fesih Cezaları SGK; Eczacıların Alacaklarına Bloke İşlemi Uygulayamaz SGK; SAHTE REÇETE (HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLMEYEN İLAÇLAR) NEDENİYLE ECZANEYE FESİH CEZASI VEREMEZ ECZACILAR; SORUŞTURMA SIRASINDA MÜFETTİŞE NASIL İFADE VERMELİDİRLER? SAHTE REÇETE NEDENİYLE ECZANELER HAKKINDA YAPILAN SORUŞTURMALAR SGK’ NIN, ORTOPEDİ AMELİYATLARINDA KULLANILAN MALZEMELERDEN DOLAYI ÖZEL HASTANELERDEN KESİNTİ YAPAMAYACAĞINA DAİR BİR MAHKEME KARARI Sağlık Bakanlığı `nın, Eczaneler Aleyhine Uygulamış Olduğu “Uyarı”, “Süreli/ Süresiz Faaliyet Durdurma” ve “Kapatma” Kararlarına Karşı Açılan Davalar SGK `nın Eczanelere Karşı Uygulamış Olduğu Para Cezaları ile Hak Edişlerinden Yapılan Kesintilere Karşı Açılan Davalar
 


Yol Tarifi