SGK `nın Tıbbi Malzeme ve Cihaz Tedarik Eden Şirketlere, “Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme” kapsamında 5.3.5, 5.3.10 Maddesini Uyguladığı Cezai Şart ve Kesintiler İle Mahkeme (Dava) Süreci

Tıbbi medikal malzeme ve cihaz tedarik eden şirketler; SGK’ ya “Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme” kapsamında malzeme temin etmekte ve bedellerini SGK ya fatura etmektedir. Ancak bu sözleşmenin cezai şart hükümlerini düzenleyen maddeleri oldukça ağır olup SGK da bu cezaları somut bir ihlal tespiti olmaksızın, keyfi bir şekilde uygulamaktadır. 

Gerçekten SGK, Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme’ nin 5.3.5. maddesine göre, tıbbi medikal cihaz malzeme tedarikçisine; cihazın/malzemenin hastaya teslim edilmediği iddiasıyla reçete bedelinin 2 (iki) katı ceza uygular ve satış merkezini yazılı olarak uyarır; aynı fiilin tekrarı halinde reçetebedelinin 10 (on) katı ceza koşulu uygular ve 6 (altı)  ay süreyle sözleşme askıya alır. Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme’ nin 5.3.6. maddesine göre ise SGK; cihazın/malzemenin hastaya bedeli karşılığında satıldığı iddiasıyla, reçete bedelinin 5 (beş) katı ceza uygular, satış merkezini yazılı olarak uyarır; tekrarı halinde 10 (on) katı ceza uygular ve sözleşme 1(bir) yıl süre ile feshedilir. SGK’ nın ençok ceza uyguladığı madde ise; Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme’ nin 5.3.10. maddesidir. Bu maddeye göre sahte reçete/reçete eki belgenin (sahte barkod, sahte reçete veya sahte rapor vb.) Kuruma fatura edildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili satış merkezi yazılı olarak uyarılır ve reçete bedelinin 10 (on) katı ceza koşulu uygulanır. Aynı fiilin tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı ceza koşulu uygulanarak sözleşme 1 (bir) yıl süre ile feshedilir.

Sözleşmede belirlenen yaptırımlar tıbbi medikal malzeme tedarikçisi satış merkezi aleyhine olup çoğu zaman SGK tek taraflı olarak, soyut iddialarla ceza uygulamaktadır. Örneğin; bir hastanın “malzemeyi/cihazı almadım” ifadesine dayanarak SGK hemen 5.3.5 maddesini uygulayarak hastanın beyanını çürütmeden, tıbbi medikal malzeme tedarikçisi satış merkezinin iddiasını değerlendirmeden tek bir hasta beyanıyla para cezası uygulamaktadır. Ya da; SGK’ nın o malzeme için ne kadar ödeme yaptığını bilmeyen ancak aradaki farkı kendisi ödeyen vatandaşın SGK müfettişine “malzeme bedelini para vererek aldım” beyanı karşısında SGK hemen tıbbi medikal malzeme tedarikçisi satış merkezine, reçetedeki malzemeyi parayla sattın, iddiasıyla cezalar uygulamaktadır. En vahimi ise; reçete ve rapor düzenlenmesi aşamasına en ufak bir katkısı, rolü dahi olmayan tıbbi medikal malzeme tedarikçisi satış merkezine sahte reçete ya da sahte rapor iddiasıyla oldukça fahiş para cezaları uygulamakta, sahtecilikle itham etmektedir.

Uygulamada en sık karşılaşılan sorunlardan biri de SGK ceza yazısında belirtmese dahi madde hükmü gereği “yazılı uyarı” cezasının kendiliğinden uygulanmasıdır. Yani SGK; para cezasını gönderirken aynı zamanda yazılı uyarı işlemini merkezin MEDULA provizyon ekranına işlemektedir. Bu şu noktada önem arz etmektedir. Bazı durumlarda para cezası küçük meblağlarda olduğunda merkez masraf maliyeti nedeniyle haklı olarak itiraz etmemekte ancak bunu yaparken yazılı uyarı cezası ise kabul etmektedir. Yani ikinci kez ufak bir meblağla dahi tıbbi medikal malzeme tedarikçisi satış merkezi karşılaştığında SGK, bu kez ikinci uyarı olup 6 ay yahut 1 yıl süreli fesih cezası uygulamakta, protokolü askıya almakta ve satış merkezinin MEDULA provizyon ekranını kapatmaktadır. Bu sorunun çözümü daha zahmetli ve külfetli olmaktadır.

Böyle bir ceza ile karşılaşıldığında derhal dava açılarak para cezası ve yazılı uyarı cezasının uygulanmasının önüne geçilmesi için tedbir kararı alınması gerekmektedir. Aşağıda SGK’ nın tıbbi medikal malzeme tedarikçisi satış merkezine uygulamış olduğu ceza yazısını ve bu karara karşı alınan ihtiyati tedbir kararını emsal kabilinden sunarız:

 T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………. SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

        16.12.2020

Sayı                    : E…………………

Konu                  : Cezai şart hakkında

 

                                          MEDİKAL…. ŞTİ’ NE  

 ….referans numaralı reçeteler için; Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme’ nin 5.3.10. maddesinde “Satış merkezi sahibi/sorumlu müdürü veya satış merkezinde çalışanlar tarafından sahte reçete/reçete eki belgenin (sahte barkod, sahte reçete veya sahte rapor vb.) Kuruma fatura edildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili satış merkezi yazılı olarak uyarılır ve reçete bedelinin 10 (on) katı ceza koşulu uygulanır.  Aynı fiilin tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı ceza koşulu uygulanarak sözleşme 1 (bir) yıl süre ile feshedilir.” Hükmü belirtilmiştir. Bu hüküm doğrultusunda ilgili reçete bedellerinin 10 katı olarak merkezinize 316.778,65 TL cezai şarft uygulanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Merkez Müdürü

 

 

 

T.C.

…….MAHKEMESİ

 

ESAS NO                         : ………………

HAKİM                                          :  …………….

KATİP                              :  ……………

 

DAVACI                           : ………………

VEKİLİ                              : Av. Filiz Kılıç

 

DAVALI                           : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 

 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ              :

Davacı vekilinin tedbir talebinin kabulü ile dava değerinin %15 oranında teminat yatırıldığında davalı kurumun uyguladığı 12/12/2020 tarih ve … sayılı yazısı ile sözleşmenin 5.3.10 maddesi hükümlerince verilen ilaç bedeli ve cezai işlemlerin dava sonuna kadar durdurulması için ihtiyati tedbir konulmasına, teminat yatırıldığında davalı kuruma müzekkere yazılmasına, Dosya üzerinden yapılan incelmeme sonunda tensiben karar verildi. 29/12/2020

 

Katip………………                                                                       Hakim………………

 


Yol Tarifi