Tabip (Hekim) Ve Diş Hekimlerinin Emekli Aylıklarına (Maaşlarına) 5434 Sayılı Kanunun Ek 84. Maddesi Uyarınca İlave Ödemeden Yararlandırılmasına Dair Usul Ve Emsal Mahkeme Kararı

Tabip (Hekim) Ve Diş Hekimlerinin Emekli Aylıklarına İlave Ödeme

Bilindiği üzere; hekim ve diş hekimi emeklilerinin emekli maaşları (emekli aylıkları) aldıkları eğitimle ve vermiş oldukları hizmetle bağdaşmayacak şekilde düşüktür ve emsallerinin oldukça altındadır. Öyle ki; herhangi bir niteliği olmayan primleri tavandan yatırılmış bir sigortalı dahi hekimlerden daha fazla emekli maaşı almaktadırlar. İşte; bu aykırılığın giderilmesi için tabip (hekim ) ve diş hekimi emeklilerine; emekli maaşlarına (aylıklarına) ilaveten ek bir ödeme yapılması öngörülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında tabip veya uzman tabip olarak görev yapmaktayken bu görevlerinden ayrılarak Bağ-Kur ya da sigorta kapsamında çalışmış olanlardan; 2829 sayılı Kanun uyarınca birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli aylığı bağlananların, aynı kanunun Ek 84. maddesinde öngörülen ilave ödemeden yararlandırılması hususu kararlaştırılmıştır.

Anılan kanun maddesinde düzenlenen ilave ödemeden yararlanabilmek için öncelikle bağlı olunan sosyal güvenlik kurumuna bu talebi içeren yazılı bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Ancak ne yazık ki; SGK uygulamada bu taleplerin hepsini reddetmiştir. Bu durumda; SGK’ nın red yazısından itibaren 30 gün içinde İdare Mahkemelerinde dava açmak gerekmektedir. Bu noktada belirtmek gerekir ki, bazen SGK red yazısı düzenlememektedir; bu durum idarenin zımni red işlemi olup 30 gün beklendikten sonra 30 gün içinde dava açılması gerekmektedir.

Aşağıda; SGK’ nın red yazısını ve red işlemine karşı açılan davada; işlemin iptali ile davacının ilave ödemeden yararlandırılmasına dair kararı emsal sunması için sunarız. Uygulaması ise şu şekildedir: kanunun yürürlük tarihi 01.01.2019 olup bu tarihten itibaren hak kazanılan ilave ödemeler hesaplanıp faizi ile birlikte yatırılır ve mahkeme tarihinden itibaren de ilave ödeme hesaplanmış şekilde emekli aylığı maaşı hak sahibinin hesabına yatırılır.

 

                   T.C.

             ANKARA

 İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO          : 2020/…

KARAR NO     : 2021/…..

DAVACI            : ….

VEKİLİ              : Av. Filiz Kılıç

DAVALI            : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı/Ankara

VEKİLİ              :Av…..

DAVANIN ÖZETİ        : Emekli tabip olan davacı tarafından, 7146 sayılı kanun ile 5434 sayılı Kanun'a eklenen Ek 84'üncü madde uyarınca doktor olarak emekli olan iştirakçilerin  emekli maaşlarına aylık ek olarak yapılan ödemenin yapılmaması üzerine ödenmesi istemiyle davalı idareye yaptığı başvurunun reddine ilişkin 02/12/2019 tarih ve E.188147786 sayılı işlemin; açıkça hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile işlemin dayanağı olan Ek madde 84'ün 5. Fıkrasının Anayasa aykırı olduğu ve Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulmasına, kanunun yürürlüğe girdiği tarih dikkate alınarak hesaplanacak ek ödemenin işleyecek yasal faizleri ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ             : Dava konusu işlemde kanun ve mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı, davanın haksız ve yersiz açıldığı ileri sürülerek reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Anılan maddeyle ilave ödeme yapılabilmesi, "5434 sayılı Kanun'a göre tabip kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli aylığı bağlanmış olması" ve "bu tabiplerin makam tazminatından yararlanmıyor olması" koşuluna bağlanmıştır. Ayrıca ilave ödemeden yararlananların, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmaya başlamaları (sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar da dahil) durumunda, ilave ödemelerinin kesilmesi öngörülmüş; bu çalışmalarının sona ermesi halinde ise ilave ödemenin yeniden ödenmeye başlanacağı belirtilmiştir.

Bu durumda, 5434 sayılı Kanun'un ek 84. maddesinde; ilave ödeme yapılabilmesi için "bu kanuna göre tabip kadrosu esas alınarak emekli aylığı bağlanması" ve "makam tazminatından yararlanmıyor olması" koşulu aranmaktayken, idarece bu şartlara ilave olarak  5510 sayılı Kanun'un 4/1-a maddesine tabi sigortalı olarak görev yapmaktayken emekliye ayrıldığından bahisle kurulan işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, kanunun yürürlüğe girdiği 01/01/2019 tarihinden itibaren hesaplanacak ek ödemelerin başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faizleri ile birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde mahkememize sunulacak dilekçe ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere 18/02/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan                                                         Üye                                                                                Üye

 

 

 


Yol Tarifi