Yan Dal Uzmanlığı Bulunan Hekim Ana Uzmanlık Branşında Çalışmak İster Ve Bu Talebi Sağlık Müdürlüğü Tarafından Reddedilirse

Yan dal uzmanlığı bulunan bir hekim (doktor) ana uzmanlık branşında (kadrosunda) çalışmak ister ve bu talebi Sağlık Müdürlüğü tarafından reddedilirse ne olur?

Son zamanlarda; Sağlık Müdürlükleri daha doğrusu Bakanlık; yan dal uzmanlığı bulunan hekimin ana branşında (kadrosunda) çalışma taleplerini çeşitli gerekçelerle reddetmektedir. Örneğin Radyoloji branşında (dalında) yan dal uzmanlığı bulunan bir hekim ana branşı olan çocuk sağlığı ve hastalıkları branşında (kadrosunda) muayenehane açmak için Sağlık Müdürlüğü’ ne başvuru; ancak Sağlık Müdürlüğü, Radyoloji alanında mecburi hizmetini yapmadığı gerekçesiyle reddeder. Yahut nefroloji branşında (kadrosunda) yan dal uzmanlığı bulunan hekim özel bir hastanede ana branşı olan iç hastalıkları (dahiliye) uzmanı kadrosunda çalışma belgesi düzenlenmesi için yapmış olduğu başvuru, kamu hastanelerinin eğitimci ihtiyacı dikkate alınarak, reddedilir.

Kaldı ki Özel Hastaneler Yönetmeliğinin EK 5. Maddesinde; özel hastanenin faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzmanlık dallarında kadrolu çalışanlardan y6an dal veya iki ayrı uzmanlığı olan tabiplerin bulunduğu hastanede kadrolu çalıştıkları uzmanlık dalı dışındaki uzmanlık dalında da çalışabilecekleri ayrıca düzenlenmiştir.

Bu durumda kurumlarla kişilerle uğraşıp vakit ve emek harcanmaktansa mahkemeye başvurup derhal Sağlık Müdürlüğü’ nün red kararının iptali için dava açılmalı ve hekimin bu sırada ana branşında (ana kadrosunda) çalışabilmesi için yürütmenin durdurulmasına, dair karar alınmalıdır. Zira; yargılama yerel mahkeme, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay aşaması nazara alındığında uzun sürmekte olup bu sürede hakimin çalışabilmesinin sağlanması gerekmektedir. Aksi taktirde açılan davanın da alınan kararın da anlamı olmayacaktır.

Hekimlerin anayasa ile düzenlenmiş olan çalışma hakkı ülkedeki ve ildeki eğitim kurumlarının tıpta uzmanlık eğitimini sağlayacak sayının ve o yandal branşında uzman hekimlere eğitici olarak hangi ilde ve hangi sayıda ihtiyaç olduğu somut bir şekilde belirlenmedikçe ve açık olarak ortaya konulmadıkça, yan dal uzmanlığı bulunan hekimin ana uzmanlık branşında çalışması engellenemez!!!

Aşağıda bu hususta verilen bir yerel mahkeme kararı ile kararı kesin olarak onayan Danıştay kararını emsal olarak sunarız.

 

                  T.C.

 

 İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO           : 2018/…

 

KARAR NO      : 2018/…..

 

DAVACI             : ….

 

VEKİLİ              : Av. Filiz Kılıç

 

DAVALI             : 1- Sağlık Bakanlığı

 

VEKİLİ              :Av…..

 

DAVANIN ÖZETİ         : Nefroloji dalında yandal uzmanlığı bulunan davacı tarafından, İstanbul …………… Hastanesinde ana dalı iç hastalıkları uzmanı kadrosunda çalıştırılmak üzere adına çalışma belgesi düzenlenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin ………………. İlçe Sağlık Müdürlüğü’ nün ……..tarih ve . sayılı yazısıyla bildirilen …………Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün …….. tarih ve sayılı işleminin hukuka aykırı olduğu ve telafisi imkansız zararlar doğuracağı gerekçesiyle yargılamanın sonuna kadar yürütmesinin durdurulması ve işlemin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

 

 

 

SAVUNMANIN ÖZETİ              : Dava konusu işlemde kanun ve mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı, davanın haksız ve yersiz açıldığı ileri sürülerek reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

…….1219 Sayılı Kanun uyarınca tabiplik mesleğini icra etme hakkında sahip bir tabip veya uzman tabibin 1219 Sayılı Kanunun 12. Maddesindeki sınırlamalara bağlı bağlı kalmak suretiyle mesleğinde çalışma hakkına sahip olduğu; davacının özel hastanede ana uzmanlık dalında kadrolu olarak çalıştırılması isteminin Kanunun 12. Maddesi kapsamında yer aldığının açık olduğu, davacının talebi Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 19. Maddesi uyarınca reddedilmiş ise de her bir yan dal uzmanlık alanında ülkedeki ve ildeki eğitim kurumlarının tıpta uzmanlık eğitimini sağlayacak şekilde Bakanlıkça belirlenmiş bir sayının bulunmaması nedeniyle kendisine 1219 Sayılı Kanunla tanınan ve sahip olduğu uzmanlık dalında çalışma hakkını ortadan kaldıran dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı belirtilerek istinaf başvurularının reddine karar verilmiştir.

 

DANIŞTAY KARARININ ÖZETİ: .. Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçelerde ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

 

 

 

Başkan                                                       Üye                                                                             Üye

 

 

 


Yol Tarifi