Anayasa Mahkemesi Eczacılara Sanat İcrasından Men (Meslekten Men) Cezası Veren 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunun 30. Maddesi’ ni Anayasaya Aykırı Bularak İptal Etti!!! Peki ya Bundan Sonra

Anayasa Mahkemesi; eczacılara, sanat icrasından men başka bir deyişle meslekten men cezası veren 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’ nu, Anayasaya aykırı bularak iptal etti!!! Peki ya bundan sonra ne olacak? Anayasa Mahkemesi’ nin iptal kararının devam eden davalara etkisi ne olacak? Yahut devam eden soruşturmalara etkisi ne olacak?

Bilindiği üzere; Bölge Eczacı Odası Haysiyet Divanı ve Türk Eczacıları Birliği Yüksek Haysiyet Divanı, “meslek adap ve haysiyetine aykırı” eylemler nedeniyle oda para cezası, yazılı ihtar ve 3 günden 180 güne kadar sanat icrasından men başka bir deyişle meslekten men cezası veriyordu. Bu konuda haysiyet divanına çok geniş takdir hakkı tanınmış olup maalesef bu takdir hakkı çok keyfi olarak kullanılıyordu. Uygulamada; yönlendirme nedeniyle bir eczacıya Türk Eczacıları Birliği TEB yazılı para cezası verirken aynı eylem nedeniyle başka bir eczacıya 30 gün sanat icrasından men kararı verilebiliyordu. Bu keyfiyetin en sık karşılaşılan uygulaması ise muvazaa nedeniyle uygulanan 180 gün sanat icrasından men cezaları idi. Çünkü; Sağlık Müdürlüğü’ nün “muvazaa yoktur” dediği bir olaya ne yazık ki Bölge Eczacı Odası, “muvazaa vardır” diyebiliyordu. Sağlık Müdürlüğü’ nün muvazaa kararı vermediği bir eczacıya Eczacı Odası muvazaa vardır, diyerek 180 gün sanat icrasından men cezası verebiliyordu. Bunların hemen hepsi tabi ki yargıdan dönmekteydi. Zira muvazaa iddiasının kendisi dahi başlı başına soyut iddialardı: Kalfasının malvarlığının eczacının malvarlığından fazla olması, eczaneye alınan bilgisayarın kalfanın kredi kartından alınması gibi akla, mantığa aykırı, ispatlanmayan, ispatı mümkün dahi olmayan iddialardı.

Ancak, bu keyfiyet 21.10.2021 tarihinde sona ermiştir. Zira Anayasa Mahkemesi, 21.10.2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 2021/ 6 E. 2021/ 62 K. Ve 22.09.2021 tarihli kararı ile 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’ nun 30. Maddesini Anayasa’ ya aykırı bularak iptaline karar vermiştir. Kararın gerekçesi çok önemlidir: bizim davalarda dile getirdiğimiz şekilde; hangi eylem nedeniyle hangi cezanın verilebileceği somut bir şekilde düzenlenmemiş olup bu konuda Hasiyet Divanlarına çok geniş takdir hakkı tanınmıştır. Bu durum eczacılar bakımından hukuki güvenlik haklarını aşırı derecede zedelemektedir. Gerçekten; uygulamada bir Bölge Eczacı Odası “reklam yasağına” yalnızca yazılı uyarı cezası verirken başka bir Bölge Eczacı Odası ise 10 gün, 30 gün sanat icrasından men cezası verebiliyordu. TEB Türk Eczacıları Birliği ise Bölge Eczacı Odası Haysiyet Divanının verdiği cezayı aynen onuyordu. Daha vahimi; Bölge Eczacı Odası, bir eczacıya “yönlendirme” eylemine oda yıllık aidatının 15 (onbeş) katı para cezası verirken başka bir eczacıya 30 gün sanat icrasından men kararı verebiliyordu. Türk Eczacıları Birliği TEB Yüksek Haysiyet Divanı; Bölge Eczacı Odaları arasındaki bu çelişkiyi düzeltmek ya da Eczacı Odasının kendi içindeki çelişkiyi düzeltmek yerine verilen cezayı aynen onuyordu. Anayasa Mahkemesi’ nin iptal kararı ile birlikte artık bu keyfiyet sona ermiştir, diyebiliriz.

Anayasa Mahkemesi, iptal kararında 6643 Sayılı Kanunun 30. Maddesinin iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk nedeniyle iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete’ de yayımlanmasından itibaren dokuz (9) ay sonra yürürlüğe girmesin, uygun görmüştür. Bu nedenle; 21 Temmuz 2021 tarihine kadar 6643 Sayılı Kanunun 30. Maddesi yürürlüktedir. Öyleyse kanun koyucu, yeni bir düzenlemeye yapıncaya kadar bu madde aynen geçerlidir. Peki bu yürürlük sorununun devam eden davalara ya da devam eden disiplin soruşturmalarına etkisi ne olacaktır? Bundan sonra Haysiyet Divanları bu eylemler nedeniyle nasıl bir uygulama izleyecektir? Bunun cevabı, bekleyip görmektir. Ancak; iptal kararının gerekçesi nazara alındığında her bir meslek etiğine aykırı eylem bakımından ayrı ayrı cezalar saptanmalıdır. Örneğin; “reklam yasağının ihlali eylemi halinde 10 gün”, “reçete/ hasta yönlendirme eyleminin ihlali halinde 30 gün” gibi eczacının disiplin eylemleri ve buna bağlanan yaptırımlar ayrı ayrı madde metninde belirtilmelidir. Bu şekilde bir düzenleme ile Eczacı Odası ve Türk Eczacıları Birliği Haysiyet Divanlarının keyfi uygulamalarının önüne geçilebilir. Peki devam eden disiplin soruşturmalarında Bölge Eczacı Odası ve Türk Eczacıları Birliği TEB nasıl hareket edecektir. 21 Temmuz 2021’ e kadar 6643 Sayılı Kanunun 30. Maddesi yürürlükte olduğuna göre aynı yöntemle cezalar vermeye devam mı edecekler yoksa Anayasaya aykırı olduğu tespit edilen bir madde hükmü karşısında duracaklar mıdır? Kanaatimizce; olması gereken, Anayasaya aykırı bir şekilde disiplin soruşturmasına devam etmemek, olacaktır. Aynı kanaatimiz, ilk derece mahkemesinde yahut Bölge İdare Mahkemesi, Danıştay aşamasında olan davalar bakımından da geçerlidir: Her ne kadar yürürlükte dahi olsa Anayasaya aykırılığı kabul eden kanun hükmüne dayanılarak mahkemece karar verilemez. Bu göz göre göre parmağı göze sokmaktan başka bir şey değildir.

Anayasa Mahkemesi’ nin, 21.10.2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 2021/ 6 E. 2021/62 K. Ve 22.09.2021 tarihli kararına https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6643.pdf linkinden erişebilirsiniz.

Detaylı sorunlarınız için whatsup ve telegram destek hattından ulaşabilirsiniz.

 

 

Eczane - SGK Davaları

Anayasa Mahkemesi Eczacılara Sanat İcrasından Men (Meslekten Men) Cezası Veren 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunun 30. Maddesi’ ni Anayasaya Aykırı Bularak İptal Etti!!! Peki ya Bundan Sonra İlaç Alım Protokolündeki Cezai Şart Koşullarının Yüksek Mahkeme Kararları Işığı Altında Değerlendirilmesi SGK’ nın Kota Aşımı Nedeniyle Eczaneye Ödemediği Reçete Bedelleri Nasıl Geri Alınır? Valcyte Tablet Nedeniyle SGK Eczaneden Kesinti Yapabilir Mi? Eczanenin Nakli İçin Başvurulduğunda Muvazaa Nedeniyle Nakle Onay Verilmezse Eczaneler Ve Eczacılar Hakkında Kanununa Aykırılık ve İspençiyari Ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Aykırılık Nedeniyle Eczacı Aleyhine Kesinlen İdari Para Cezalarına Karşı Açılan Dava Ve Emsal Mahkeme Kararı MEDULA’ nın Onay Vermesi İşlemine Güvenerek İlacı Hastaya Veren Eczacının Kusuru Olmadığına Dair Yargıtay Kararı SGK’ nın; Yabancı Uyruklu Hastalara Verilen Reçete Bedelini Hastanın Kronik Hastalığının Sigortalı Tescil Tarihinden Önce Mevcut Olması Başka Bir Deyişle 5510 Sayılı Kanunun 64/1-C Maddesi Kapsamında Eczanelerden Yapmış Olduğu Kesintilere Karşı Açılan Dava Ve Emsal İhtiyati Tedbir Kararı Muvazaalı Eczane Yaptırım Ve Davaları SGK,’ nın Komisyon Kararı Gereğince, Eczanenin Ödemelerinin Durdurulması İle Fahiş Miktarlarda Bloke Koyması Ve Dava (Mahkeme) Süreci Eczacının, Sahtecilik Fiiline İştiraki Saptanmadan Protokolün 5.3.10 Maddesi Gereğince 10 Kat Para Cezası Ve Uyarı İşlemi Uygulanamayacağına Dair Mahkeme Kararı Muvazaalı Eczane İle Diplomasını Kiraya Veren Başka Bir Deyişle Diplomasını İşleten Eczacıya Yargıtaydan Beraat Kararı SGK `nın Protokolün 5.3.5 ve 5.3.10 Maddesi Kapsamında Uyguladığı Para Cezaları İle 6 (Altı) Ay Fesih Cezaları SGK; Eczacıların Alacaklarına Bloke İşlemi Uygulayamaz SGK; SAHTE REÇETE (HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLMEYEN İLAÇLAR) NEDENİYLE ECZANEYE FESİH CEZASI VEREMEZ ECZACILAR; SORUŞTURMA SIRASINDA MÜFETTİŞE NASIL İFADE VERMELİDİRLER? SAHTE REÇETE NEDENİYLE ECZANELER HAKKINDA YAPILAN SORUŞTURMALAR SGK’ NIN, ORTOPEDİ AMELİYATLARINDA KULLANILAN MALZEMELERDEN DOLAYI ÖZEL HASTANELERDEN KESİNTİ YAPAMAYACAĞINA DAİR BİR MAHKEME KARARI Sağlık Bakanlığı `nın, Eczaneler Aleyhine Uygulamış Olduğu “Uyarı”, “Süreli/ Süresiz Faaliyet Durdurma” ve “Kapatma” Kararlarına Karşı Açılan Davalar SGK `nın Eczanelere Karşı Uygulamış Olduğu Para Cezaları ile Hak Edişlerinden Yapılan Kesintilere Karşı Açılan Davalar
 


Yol Tarifi