MEDULA’ nın Onay Vermesi İşlemine Güvenerek İlacı Hastaya Veren Eczacının Kusuru Olmadığına Dair Yargıtay Kararı

MEDULA’ nın Onay Verdiği İşlemde Eczacının, Hastanenin Kusuru Yoktur. MEDULA, onay vermişse SGK hizmet bedelini ödemelidir.

SGK’ nın en yaygın olarak uyguladığı cezai işlem bilindiği üzere ilaç alım protokolünün 5.3.2, 54.3.5 ve 5.3.10 maddeleri uyarınca uyguladığı katlı para cezalarıdır. Reçetenin düzenlenmesi ve ilacın hastaya teslimi noktasında mağduriyet ilacı hasta yakını yahut hasta yakını olduğu sandığı üçüncü kişilere teslim eden eczaneler üzerinde oluşmaktadır. Çünkü; hekim; yoğunluk vardı hastayı görmeden reçete yazmam diyerek sorumluluktan kurtulmakta; hasta, ilacı almış olsa dahi müfettişin yönlendirme ve baskısı ile raporlu kullanmış olduğu ilacını dahi inkar etmektedir. Bu nedenle; mali, idari, cezai tüm sorumluluk eczacının üstüne kalmaktadır. Eczacı, bir anda yönlendirme sonucu alınan hastanın ifadesi kapsamında kesintiler, soruşturmalar ve davalarla karşı karşıya kalmaktadır.

Bunun en sık örneği de; pandemi nedeniyle devam reçetesi uygulamasından kaynaklanmaktadır. Bazen, reçete hastanın öldüğü tarihten sonra MEDULA ya girilmektedir. Bu durumda; tüm sorumluluk eczacının üstüne kalmakta; bir anda eczacı hekim- ilaç simsarı- eczane üçgeni arasında kendini savunma yaparken bulmaktadır. Ancak; ne yazık ki eczacılar çoğu zaman ilacı alan hanesine “yakını” değil de “kendisi” girişini yapmaktadır. Protokolün 3.2.2.maddesi kapsamında; eczanın ilacı alan kişinin kimlik tespit etme yükümlülüğü olduğu hatırlatılsa da tarafıma verilen cevaplar hep; bu bölgede kişinin TC sini istemek mümkün olmuyor, sorun oluyor, yoğunluk vardı şeklinde oluyor. Halbuki ilacı alan kişinin TC ve kimlik bilgisi MEDULA ya girilmiş olsa eczacı, bu tür bir iddia ile karşı karşıya kalmayacaktır.

Hemen belirtmek gerekir ki; buradaki asıl sorumluluk eczacıya değil MEDULA sistemini kuran ve tek denetleyicisi olan SGK ya aittir. Zira; böyle bir durumda MEDULA nın onay vermemesi gerekmemektedir. Çünkü sistem içinde bilgiye erişim bağlamında en zayıf olan eczacıdır. Eczacının, hastanın ne zaman ölmüş olduğunu bilme imkanı yoktur, yine eczacının yabancı uyruklu hastanın kronik hastalığının sigorta tescil tarihinden önce olduğunu bilme imkanı yoktur; araştırma yükümlülüğü de yoktur. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Bu noktada SGK’ nın eczacıya cezai işlem uygulayabilmesi için bu reçetelerin kuruma gönderilmesi aşamasında MEDULA dan onay vermemesi gerekmektedir. Başka bir deyişle SGK bu reçetenin kuruma fatura edilmesine onay vermiş ise sorumluluk, eczacıda değildir. İşte bu noktada çok yakın zamanda Yargıtay’ dan beklenilen karar vermiş ve Yargıtay akla, mantığa, hukuka ve fiili duruma uygun kararı ile; kurumun SGK’ nın, bizzat kendisinin bilgi yükleyerek oluşturduğu ve tek denetleyicisi olduğu sistemin onay vermesi ile hastaya ulaştırıldığı sabit olan ilacın kuruma fatura edilmesinde eczacı davacıya atfı kabil bir kusur bulunmadığını, kabul etmiştir: Emsal teşkil etmesi bakımından Yargıtay kararı aşağıda sunulmuştur:

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2019/…

K. 2021/….

T. 6.5.2021

KARAR : Davacı, davalı ile aralarında ilaç teminine dair protokol bulunduğunu, davalının kurumun, provizyon sisteminin onay vermesi üzerine sigortalısı hastaya teslim edilip kuruma fatura edilen ilaç bedelini ilacın SUT hükümlerine göre ancak 3 hekimden oluşan raporla verilebileceği, tek hekimin yazdığı ilaç bedelinin ödenmesinin mümkün olmayacağı gerekçesi ile ödemediğini, hakedişinden bu sebeple yapılan 8.873,72 TL kesintinin kendisinin kusurunun bulunmaması sebebiyle haksız olduğunu ileri sürerek kesintinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikle davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı işlemin usule uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava eczacılık protokolü hükümlerine göre eczanenin hakedişinden yapılan kesinti yönünden muarazanın giderilmesi istemine ilişkindir. Böbrek hastası sigortalıya tek hekim tarafından yazılan reçetede yer alan ilacın SUT'un 4.5.4.d.2.2. maddesine göre ancak 3 hekimin hazırlayacağı raporla verilebileceğini gözeten kurum eksikliğin ihtara rağmen giderilmemesi üzerine reçete bedeli 8.873,72 TL yi davacının hakedişinden kesmiştir. Davacı, reçete sisteme girildiğinde herhangi bir uyarı çıkmaması üzerine yıllardır aynı tıbbı ürünü kullanan hastaya ilacı verdiğini, sistem uyarı vermiş olsaydı kuruma fatura etmesinin mümkün olmayacağını, provizyon sistemindeki teknik aksaklık sebebiyle kendisinin mağdur edildiğini dile getirmiştir. Kesintiye konu ilaçların hastaya teslim edildiği çekişmesizdir. Uyuşmazlık SUT hükümlerine göre 3 hekimin yazacağı ilacın tek hekimin yazdığı reçete ile karşılanamayacağı kararlaştırılmakla birlikte, medulanın işleme onay vermesinden kaynaklanmaktadır. Hükme dayanak bilirkişi raporunda ilaç takip sisteminin tek başına kontrol mekanizması sayılmayacağı eczacının da SUT hükümlerine göre reçetelerin yerindeliği kontrol etmesi gerektiği mütalaa edilmiş ise de, kurumun bizzat kendisinin bilgi yükleyerek oluşturduğu ve tek denetleyicisi olduğu sistemin onay vermesi ile hastaya ulaştırıldığı sabit olan ilacın kuruma fatura edilmesinde eczacı davacıya atfı kabil kusur bulunmadığının kabulü gerekir. Mahkemece bu husus gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulmasını gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 06.05.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Eczane - SGK Davaları

Anayasa Mahkemesi Eczacılara Sanat İcrasından Men (Meslekten Men) Cezası Veren 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunun 30. Maddesi’ ni Anayasaya Aykırı Bularak İptal Etti!!! Peki ya Bundan Sonra İlaç Alım Protokolündeki Cezai Şart Koşullarının Yüksek Mahkeme Kararları Işığı Altında Değerlendirilmesi SGK’ nın Kota Aşımı Nedeniyle Eczaneye Ödemediği Reçete Bedelleri Nasıl Geri Alınır? Valcyte Tablet Nedeniyle SGK Eczaneden Kesinti Yapabilir Mi? Eczanenin Nakli İçin Başvurulduğunda Muvazaa Nedeniyle Nakle Onay Verilmezse Eczaneler Ve Eczacılar Hakkında Kanununa Aykırılık ve İspençiyari Ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Aykırılık Nedeniyle Eczacı Aleyhine Kesinlen İdari Para Cezalarına Karşı Açılan Dava Ve Emsal Mahkeme Kararı MEDULA’ nın Onay Vermesi İşlemine Güvenerek İlacı Hastaya Veren Eczacının Kusuru Olmadığına Dair Yargıtay Kararı SGK’ nın; Yabancı Uyruklu Hastalara Verilen Reçete Bedelini Hastanın Kronik Hastalığının Sigortalı Tescil Tarihinden Önce Mevcut Olması Başka Bir Deyişle 5510 Sayılı Kanunun 64/1-C Maddesi Kapsamında Eczanelerden Yapmış Olduğu Kesintilere Karşı Açılan Dava Ve Emsal İhtiyati Tedbir Kararı Muvazaalı Eczane Yaptırım Ve Davaları SGK,’ nın Komisyon Kararı Gereğince, Eczanenin Ödemelerinin Durdurulması İle Fahiş Miktarlarda Bloke Koyması Ve Dava (Mahkeme) Süreci Eczacının, Sahtecilik Fiiline İştiraki Saptanmadan Protokolün 5.3.10 Maddesi Gereğince 10 Kat Para Cezası Ve Uyarı İşlemi Uygulanamayacağına Dair Mahkeme Kararı Muvazaalı Eczane İle Diplomasını Kiraya Veren Başka Bir Deyişle Diplomasını İşleten Eczacıya Yargıtaydan Beraat Kararı SGK `nın Protokolün 5.3.5 ve 5.3.10 Maddesi Kapsamında Uyguladığı Para Cezaları İle 6 (Altı) Ay Fesih Cezaları SGK; Eczacıların Alacaklarına Bloke İşlemi Uygulayamaz SGK; SAHTE REÇETE (HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLMEYEN İLAÇLAR) NEDENİYLE ECZANEYE FESİH CEZASI VEREMEZ ECZACILAR; SORUŞTURMA SIRASINDA MÜFETTİŞE NASIL İFADE VERMELİDİRLER? SAHTE REÇETE NEDENİYLE ECZANELER HAKKINDA YAPILAN SORUŞTURMALAR SGK’ NIN, ORTOPEDİ AMELİYATLARINDA KULLANILAN MALZEMELERDEN DOLAYI ÖZEL HASTANELERDEN KESİNTİ YAPAMAYACAĞINA DAİR BİR MAHKEME KARARI Sağlık Bakanlığı `nın, Eczaneler Aleyhine Uygulamış Olduğu “Uyarı”, “Süreli/ Süresiz Faaliyet Durdurma” ve “Kapatma” Kararlarına Karşı Açılan Davalar SGK `nın Eczanelere Karşı Uygulamış Olduğu Para Cezaları ile Hak Edişlerinden Yapılan Kesintilere Karşı Açılan Davalar
 


Yol Tarifi