SGK; Eczacıların Alacaklarına Bloke İşlemi Uygulayamaz

Bilindiği üzere; Sosyal Güvenlik Kurumu astronomik denilebilecek oldukça fahiş cezalar uygulayarak bunu genel hükümler dairesine göre yani icraya koyarak tahsil etmeye çalışıyor ve eczacının tüm malvarlığı üzerinde haciz baskısı kuruyor. Bu durumda olan çoğu eczacı eczanesi kapatmış yalnızca bir emekli maaşı olsa da emekli aylığının haczedilemeyeği kanun hükmüne rağmen SGK emekli aylığından resen kesinti yapmaktadır. Hatta SGK tahsil edemediği miktarlar için kişinin ölümü halinde miraşılarından dahi bu miktarın tahsili yoluna gittiği uygulamada sıklıkla rastlanılan bir durumdur.

Hemen belirtmek gerekir ki SGK' nın böyle bir cezası ile karşılaştığınızda derhal mahkemeye başvurarak hakkınızda uygulanan cezai işlemin durdurulması için "ihtiyati tedbir" kararı almak gerekmektedir. Daha önceki yazılarımızda da mahkemeleerin %10- 15 oranında bir teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı verdiğinden bahsetmiştik. Ancak sözü edilen milyonları aşan bir ceza ise bu halde uygulanan işlemi durduramayacak mıyız? 

Gerçekten hukuk mahkemelerinde yargılama harç ve giderleri masraflı olup bu giderler bazen bireylerin yargıya başvurmasına dahi engel olabilecek miktarlara ulaşmaktadır. Aşağıda bahsettiğimiz örnekte SGK, müvekkil eczaneye 13.000.00,00 TL (onüçmilyon) ceza uygulamıştır. Böyle bir cezanın uygulanmasını engellemek için mahkemenin %10 oranında teminat karşılığında tedbir kararı verdiği düşünüldüğünde bu rakam 130.000,00 TL olacaktır; harcı ise 222.000,00 TL' dir. Bu rakam ortalama bir eczacının değil büyük montanlı sermeye şirketlerinin dahi karşılamakta zorlanacağı bir rakamdır. 

Şu halde mevcut durum böylesine fahiş teminat ve yargılama harçlarını yatıramayan eczanın dava açamaması, tüm malvarlığı ile SGK' nın üstüne gelmesine göz yumması anlamına gelecektir. Kanun koyucu yargı harç ve giderlerini kişilerin ödeyemeyecek durumda olması halinde onların da yargıya başvurabileceklerini düzenlemiştir bu da "adli yardım" kurumu. 

Aşağıda emsali gösterilen örnekte SGK eczacıya 13.000,00 TL cezai şart uygulamış olup tarafımızdan teminatsız ve yargı harcından muaf bir şekilde ihtiyati tedbir kararı alınmış olup yapılan cezanın uygulaması durdurulmuştur. Adli yardım kurumundan yararlanma koşullarını taşımak ve uygun bir taleple başvurda bulunulması durumunda verilen cezaların durdurulması mümkündür. 

Hemen belirtmek gerekir ki asıl olan kişilerin yargılanma hakkı ve delillerini haklılığını ortaya koyma, bunları tartışma hakkıdır. Bu da paralı bir hak değildir! 

Aşağıdaki tüm karar emsal teşkil etmesi açısından tüm eczacılara sunulur. 

 

T.C. İstanbul() MAHKEMESİ   TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO: 2018/...... Esas 

HAKİM:....................

KATİP: ...................

DAVACI: ....................

VEKİLİ: Av. FİLİZ KILIÇ 

DAVALI: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi-Başıbüyük Mah. Başıbüyük Cad. Süreyyapaşa Ormanı 34854 Maltepe/ İSTANBUL

DAVA: Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ: 12/06/2018

Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

........

9- Dilekçeye ekli e-devlet tapu bilgileri sorgulama, tescilli araç sorgulama sonuçları, davacının Pendik Vergi Dairesine olan borçlarını gösteren sorgulama, ekran görüntüleri, davacı hakkında yapılan icra takibine ilişkin ödeme emirlerindeki miktarlar, dava konusunun miktarı ve tüm kapsamına göre davacının adli yardım talebinin kabulü ile sadece 35,90 TL başvurma harcı ve 35,90 TL ilam harcı dışındaki peşin ilam harcı ve teminat ile sınırlı olmak üzere adli yardım talebinin kısmen kabulüne,

10- Davacı vekiline 35,90 TL başvurma harcı, 35,90 TL ilam harcı ve şimdilik 100 TL  avans yatırması için 2 hafta mehil verilmesine,

11- 40815654/030.03/1080289 sayılı ve 21/02/2018 tarihli işlemi ile verilen cezaların İhtiyati Tedbir talebinin kabulü ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 21/02/2018 tarihli yazısı bildirilen protokolünün 5.3.10, 4.3.6 maddeleri gereği verilen 11.889.562,50 TL cezai şart ve 1. Kez yazılı uyarı işlemi ile protokolün 4.3.6 maddesi gereği verilen 1.140.127,58 TL'nin tahsilinin tedbiren durdurulmasına,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda tensiben karar verildi.18/06/2018    

           Katip                                                                                             Hakim

Eczane - SGK Davaları

Anayasa Mahkemesi Eczacılara Sanat İcrasından Men (Meslekten Men) Cezası Veren 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunun 30. Maddesi’ ni Anayasaya Aykırı Bularak İptal Etti!!! Peki ya Bundan Sonra İlaç Alım Protokolündeki Cezai Şart Koşullarının Yüksek Mahkeme Kararları Işığı Altında Değerlendirilmesi SGK’ nın Kota Aşımı Nedeniyle Eczaneye Ödemediği Reçete Bedelleri Nasıl Geri Alınır? Valcyte Tablet Nedeniyle SGK Eczaneden Kesinti Yapabilir Mi? Eczanenin Nakli İçin Başvurulduğunda Muvazaa Nedeniyle Nakle Onay Verilmezse Eczaneler Ve Eczacılar Hakkında Kanununa Aykırılık ve İspençiyari Ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Aykırılık Nedeniyle Eczacı Aleyhine Kesinlen İdari Para Cezalarına Karşı Açılan Dava Ve Emsal Mahkeme Kararı MEDULA’ nın Onay Vermesi İşlemine Güvenerek İlacı Hastaya Veren Eczacının Kusuru Olmadığına Dair Yargıtay Kararı SGK’ nın; Yabancı Uyruklu Hastalara Verilen Reçete Bedelini Hastanın Kronik Hastalığının Sigortalı Tescil Tarihinden Önce Mevcut Olması Başka Bir Deyişle 5510 Sayılı Kanunun 64/1-C Maddesi Kapsamında Eczanelerden Yapmış Olduğu Kesintilere Karşı Açılan Dava Ve Emsal İhtiyati Tedbir Kararı Muvazaalı Eczane Yaptırım Ve Davaları SGK,’ nın Komisyon Kararı Gereğince, Eczanenin Ödemelerinin Durdurulması İle Fahiş Miktarlarda Bloke Koyması Ve Dava (Mahkeme) Süreci Eczacının, Sahtecilik Fiiline İştiraki Saptanmadan Protokolün 5.3.10 Maddesi Gereğince 10 Kat Para Cezası Ve Uyarı İşlemi Uygulanamayacağına Dair Mahkeme Kararı Muvazaalı Eczane İle Diplomasını Kiraya Veren Başka Bir Deyişle Diplomasını İşleten Eczacıya Yargıtaydan Beraat Kararı SGK `nın Protokolün 5.3.5 ve 5.3.10 Maddesi Kapsamında Uyguladığı Para Cezaları İle 6 (Altı) Ay Fesih Cezaları SGK; Eczacıların Alacaklarına Bloke İşlemi Uygulayamaz SGK; SAHTE REÇETE (HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLMEYEN İLAÇLAR) NEDENİYLE ECZANEYE FESİH CEZASI VEREMEZ ECZACILAR; SORUŞTURMA SIRASINDA MÜFETTİŞE NASIL İFADE VERMELİDİRLER? SAHTE REÇETE NEDENİYLE ECZANELER HAKKINDA YAPILAN SORUŞTURMALAR SGK’ NIN, ORTOPEDİ AMELİYATLARINDA KULLANILAN MALZEMELERDEN DOLAYI ÖZEL HASTANELERDEN KESİNTİ YAPAMAYACAĞINA DAİR BİR MAHKEME KARARI Sağlık Bakanlığı `nın, Eczaneler Aleyhine Uygulamış Olduğu “Uyarı”, “Süreli/ Süresiz Faaliyet Durdurma” ve “Kapatma” Kararlarına Karşı Açılan Davalar SGK `nın Eczanelere Karşı Uygulamış Olduğu Para Cezaları ile Hak Edişlerinden Yapılan Kesintilere Karşı Açılan Davalar
 


Yol Tarifi