SGK’ nın Kota Aşımı Nedeniyle Eczaneye Ödemediği Reçete Bedelleri Nasıl Geri Alınır?

SGK’ nın Kota Aşımı Nedeniyle Eczaneye Ödemediği Reçete Bedelleri Nasıl Geri Alınır?

İlaç Alım Protokolünün 3.7. maddesi; EK- 4 te belirtilen reçetelerin Türk Eczacıları Birliği sorumluluğunda ve ilgili Bölge Eczacı Odası koordinasyonunda eczanelerce eşit paylaşım esasına dayanarak üst limitli olarak karşılanacağını; söz konusu reçetelerin eczacı tarafından Bölge Eczacı Odasına onaylatıldıktan sonra Kuruma fatura edileceğini, kurumca sağlık hizmetlerinin finansmanı sağlanan kişilerin, bu madde kapsamındaki reçeteleri ile istedikleri eczaneye başvurabileceklerini, gerek duyulan konularda TEB Merkez Heyetinin hastayı mağdur etmeyecek ilave önlemler alacağını, düzenlemiştir.

 

Bilindiği üzere EK – 4 de belirtilen reçetelerde üst kota uygulaması mevcut olup kota limitini Bölge Eczacı Odası belirlemektedir. Ancak; bazen bu belirleme amacına uygun şekilde adaletli dağıtımı sağlamaktan çok hastanın ve eczanenin mağduriyetine neden olmaktadır.

Peki; TEB tevzi sistemi kaydı olmadan reçete SGK ya fatura edilebilir mi? Yahut TEB tevzi sistem kaydı olmaması nedeniyle eczaneden kesinti yapılabilir mi? Evet;“TEB belgesi yok”, “Listesi yok”, “İade edildi 10 iş gününde tamamlanmadı”, “TEB tevzi sisteminde kaydı olmadığı için iade edildi”, “TEB Reçete Tevzi Sistemine girişinin olmadığı, limit aşımı yapılarak karşılandığı tespit edildiğinden ödenmesi uygun görülmemiştir.” gerekçesiyleSGK bu tür reçetelerin bedelini ödememekte yahut bedellerinden kesinti yapmaktadır. Peki, SGK nın bu şekilde protokolün 3.7 maddesine dayanarak ilaçların bedelini eczaneye ödememesi yahut eczaneden kesmesi hukuka uygun mudur?

Cevap: Hayır! SGK; hastaya verilen, hastanın kullandığını ikrar ettiği ilaçların bedellerini eczaneye ödemek zorundadır. Bunların bedellerinden bu şekilde kesinti yapamaz. Bu noktada hasta beyanları çok önemlidir. Aksi halde hasta ilacını kullanmış olduğu için hastanın tedavi giderlerini eczacı ödemiş olacaktır. İlaç Alım Protokolünün amacı ilacın hastaya ulaşmasını sağlamaktır. Ben ilacı aldım, diyen hastanın beyanının aksine hastanın kullanmış olduğu ilaçtan dolayı eczaneden kesinti yapılamaz, eczaneye cezai işlem uygulanamaz, eczaneye ceza kesilemez. TEB de SGK da ilacın hasta tarafından kullanıldığını kabul etmektedir. Hastanın ilacı kullandığına dair beyanı karşısında şekilsel eksilik bahene edilerek eczaneden kesinti yapılamaz.

Bu konuda açılmış ve kabul edilmiş olan bir davaya ilişkin mahkeme kararını emsal olması bakımından aşağıda sunarız:

T.C.

…….MAHKEMESİ

ESAS NO                         : ………………

HAKİM                                          :  …………….

KATİP                              :  ……………

 

DAVACI                           : ………………

VEKİLİ                              : Av. Filiz Kılıç

 

DAVALI                           : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Davacıya TEB tevzi sistem. Kaydı olmaması nedeniyle kesinti yapılan reçete bedellerinin protokolün 3.7. maddesi kapsamında ödenmeyeceği düzenlenmiş ise de; hastaların davalı Kurumun bakmakla yükümlü hastalarından olmaları, reçete bedellerinin davacıya ödenmemesi durumunda hastaların tedavi giderlerinin davacı tarafından karşılanmış olacağı, reçetelerdeki ilaçların tedavi amaçlı olması ve ödeme listelerinde yer almaları, Anayasının 56. Maddesi kapsamında vatandaşların sağlığına kavuşması ile ilgili tedbirleri almakla Sosyal Güvenlik Kurumunun görevli ve yetkili olması, Protokolün 3.7. madde hükmü “protokol ekinde Ek- 4 belirtilen reçeteler Türk Eczacıları Birliği sorumluluğunda ve ilgili Bölge Eczacı Odası koordinasyonundan eczanelerce eşit paylaşım esasına dayanarak üst limitli olarak karşılanır. TEB Merkez Heyeti bu maddenin uygulanmasını yasal düzenlemeler ve mahkeme kararlarına uygun olarak yapar.” hususları birlikte değerlendirildiğinde davalı kurum tarafından davacı eczanenin hak edişlerinden yapılan kesintinin yerinde olmadığına, davanın kabulü ile 223.556,35 TL kesintinin yasal faizi ile birlikte iadesine kara verildi. 29/12/2020

 

Katip………………                                                                       Hakim………………

Eczane - SGK Davaları

Anayasa Mahkemesi Eczacılara Sanat İcrasından Men (Meslekten Men) Cezası Veren 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunun 30. Maddesi’ ni Anayasaya Aykırı Bularak İptal Etti!!! Peki ya Bundan Sonra İlaç Alım Protokolündeki Cezai Şart Koşullarının Yüksek Mahkeme Kararları Işığı Altında Değerlendirilmesi SGK’ nın Kota Aşımı Nedeniyle Eczaneye Ödemediği Reçete Bedelleri Nasıl Geri Alınır? Valcyte Tablet Nedeniyle SGK Eczaneden Kesinti Yapabilir Mi? Eczanenin Nakli İçin Başvurulduğunda Muvazaa Nedeniyle Nakle Onay Verilmezse Eczaneler Ve Eczacılar Hakkında Kanununa Aykırılık ve İspençiyari Ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Aykırılık Nedeniyle Eczacı Aleyhine Kesinlen İdari Para Cezalarına Karşı Açılan Dava Ve Emsal Mahkeme Kararı MEDULA’ nın Onay Vermesi İşlemine Güvenerek İlacı Hastaya Veren Eczacının Kusuru Olmadığına Dair Yargıtay Kararı SGK’ nın; Yabancı Uyruklu Hastalara Verilen Reçete Bedelini Hastanın Kronik Hastalığının Sigortalı Tescil Tarihinden Önce Mevcut Olması Başka Bir Deyişle 5510 Sayılı Kanunun 64/1-C Maddesi Kapsamında Eczanelerden Yapmış Olduğu Kesintilere Karşı Açılan Dava Ve Emsal İhtiyati Tedbir Kararı Muvazaalı Eczane Yaptırım Ve Davaları SGK,’ nın Komisyon Kararı Gereğince, Eczanenin Ödemelerinin Durdurulması İle Fahiş Miktarlarda Bloke Koyması Ve Dava (Mahkeme) Süreci Eczacının, Sahtecilik Fiiline İştiraki Saptanmadan Protokolün 5.3.10 Maddesi Gereğince 10 Kat Para Cezası Ve Uyarı İşlemi Uygulanamayacağına Dair Mahkeme Kararı Muvazaalı Eczane İle Diplomasını Kiraya Veren Başka Bir Deyişle Diplomasını İşleten Eczacıya Yargıtaydan Beraat Kararı SGK `nın Protokolün 5.3.5 ve 5.3.10 Maddesi Kapsamında Uyguladığı Para Cezaları İle 6 (Altı) Ay Fesih Cezaları SGK; Eczacıların Alacaklarına Bloke İşlemi Uygulayamaz SGK; SAHTE REÇETE (HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLMEYEN İLAÇLAR) NEDENİYLE ECZANEYE FESİH CEZASI VEREMEZ ECZACILAR; SORUŞTURMA SIRASINDA MÜFETTİŞE NASIL İFADE VERMELİDİRLER? SAHTE REÇETE NEDENİYLE ECZANELER HAKKINDA YAPILAN SORUŞTURMALAR SGK’ NIN, ORTOPEDİ AMELİYATLARINDA KULLANILAN MALZEMELERDEN DOLAYI ÖZEL HASTANELERDEN KESİNTİ YAPAMAYACAĞINA DAİR BİR MAHKEME KARARI Sağlık Bakanlığı `nın, Eczaneler Aleyhine Uygulamış Olduğu “Uyarı”, “Süreli/ Süresiz Faaliyet Durdurma” ve “Kapatma” Kararlarına Karşı Açılan Davalar SGK `nın Eczanelere Karşı Uygulamış Olduğu Para Cezaları ile Hak Edişlerinden Yapılan Kesintilere Karşı Açılan Davalar
 


Yol Tarifi