SGK’ nın; Yabancı Uyruklu Hastalara Verilen Reçete Bedelini Hastanın Kronik Hastalığının Sigortalı Tescil Tarihinden Önce Mevcut Olması Başka Bir Deyişle 5510 Sayılı Kanunun 64/1-C Maddesi Kapsamında Eczanelerden Yapmış Olduğu Kesintilere Karşı Açılan Dava Ve Emsal İhtiyati Tedbir Kararı

SGK, 5510 Sayılı Kanunun 64/1-C Maddesi Gerekçesiyle Kesinti Yapamaz, Ceza Kesemez. Başka Bir Deyişle SGK, Yabancı Uyruklu Hastaya Verilen Sağlık Hizmetini, Kronik Hastalık Tescil Tarihinden Önce Mevcuttur Diyerek Kesinti Yapamaz. Bu kesintiler yapılmadan dava açılırsa mahkemeden alınacak ihtiyati tedbir kararı ile durdurulur; kesinti yapılmışise dava yoluyla geri alınır.

SGK, son zamanlarda yabancı ülke vatandaşlarının faturalarında örnekleme ve geriye dönük inceleme yaparak inceleme yaparak; “Hastanın tanıları tescil tarihi öncesinde mevcut olduğundan, kronik hastalığına ait tedavileri ödenmez.” diyerek yahut “Kronik hastalık, 5510 GSS 64/1-c maddesi” diyerek birçok özel hastane, tıp merkezi, diyaliz merkezlerinden kesinti yapmakta iken bunlara eczaneler ve medikal marketleri de eklemiştir.

Daha açık bir anlatımla SGK; “yabancı ülke vatandaşlarının kronik hastalıklarının sigortalının tescil tarihinden önce mevcut olduğunu” ileri sürerek, eczanelerin ve diğer tüm özel sağlık hizmeti sunucularının vermiş olduğu sağlık hizmetini yok sayarak ya ödenme noktasına gelince bedelini vermekten imtina etmekte ya da ödemiş olduğu bedelleri bugünün hak edişinden kesmektedir. SGK’ nın bu hukuksuz işleme dayanak olarak göstermiş olduğu gerekçe ise 5510 Sayılı Kanunun 64. Maddesidir. SGK, bu madde ile kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetlerini düzenlemiş olup yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıklarının, finansmanının sağlanmayacağını, düzenlemiştir.

Ancak SGK; bu kesintileri yaparken eczane ve medikal marketlerin MEDULA sisteminden hastanın önceki tedavi geçmişini göremediğini ve sigortalının tescil tarihinin ne zaman yapıldığını, kronik hastalığın tescil tarihinden önce olup olmadığının sorgulama yapma imkanı olmadığını, görmezden gelmiştir. Diğer taraftan; bu işlemin sorumluluğu tamamen MEDULA sisteminin tek kurucusu ve işleticisi olan SGK ya aittir. Zira; SGK’ nın hastanın kronik hastalığının sigortalının tescil tarihinden önce olduğu hususunda bilgi ve uyarı vermenin sorumluluğu SGK ya aittir. Şayet; böyle bir durum varsa SGK reçetenin Kuruma fatura edilmesi işlemine onay vermemesi gerekmektedir. Sonuç olarak; hasta tedavisini olmakta, SGK bedelini ödemekten imtina etmekte ancak zarar eczane ve medikal markete kalmaktadır.

Özellikle; hastaya verilen reçete bedelinin külfetli ve masraflı bir hizmet olduğu gözetildiğinde SGK’ nın yapmış olduğu kesintiler yüzbinlerle ifade edilmektedir. Bu noktada; SGK’ nın yapmış olduğu kesintiye engel olmak için öncelikle ihtiyati tedbir kararı alınmalıdır. Aşağıda; SGK’ nın kesinti yazısını ve SGK’ nın yapmış olduğu bu kesintiye karşı verilen ihtiyati tedbir kararını eczane, medikal market ve diğer tüm sağlık hizmeti sunularının dikkatine sunarız.


T.C.

İstanbul Anadolu ()MAHKEMESİ   

                                                                                                                                     İHTİYATİ TEDBİR KARARI

ESAS NO: 2021/...... Esas 

HAKİM:....................

KATİP: ...................

DAVACI: ....................

VEKİLİ: Av. FİLİZ KILIÇ 

DAVALI: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DAVA: Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ: 11/03/2021

-HMK 389. maddesinin "mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından yada tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir" hükmü doğrultusunda davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebi değerlendirilmekle; ihtiyati tedbir talep harcı ve dava konusu ilaç bedeli olan 36.196,60 TL'nin %20'si olan 7.239,32 TL teminat yatırılması karşılığında KABULÜ İLE; SGK Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi'nin 02/03/2021 tarih ve E-80809872-104.03-21176513 sayılı yazısı ile bildirilen eczane  protokolüne göre yersiz ödendiği belirtilen 4 adet reçete toplamı olan 36.196,60 TL bedelin tahsiline ilişkin işlemin TEDBİREN DURDURULMASINA, karar tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde gerekli harç yatırılıp teminat depo edilerek tedbirin uygulanmasının talep edilmesi halinde tedbirin uygulanması için SGK'ya müzekkere yazılmasına,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda tensiben karar verildi. 16/03/2021         

 

 Katip                                                                                             Hakim

Eczane - SGK Davaları

Anayasa Mahkemesi Eczacılara Sanat İcrasından Men (Meslekten Men) Cezası Veren 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunun 30. Maddesi’ ni Anayasaya Aykırı Bularak İptal Etti!!! Peki ya Bundan Sonra İlaç Alım Protokolündeki Cezai Şart Koşullarının Yüksek Mahkeme Kararları Işığı Altında Değerlendirilmesi SGK’ nın Kota Aşımı Nedeniyle Eczaneye Ödemediği Reçete Bedelleri Nasıl Geri Alınır? Valcyte Tablet Nedeniyle SGK Eczaneden Kesinti Yapabilir Mi? Eczanenin Nakli İçin Başvurulduğunda Muvazaa Nedeniyle Nakle Onay Verilmezse Eczaneler Ve Eczacılar Hakkında Kanununa Aykırılık ve İspençiyari Ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Aykırılık Nedeniyle Eczacı Aleyhine Kesinlen İdari Para Cezalarına Karşı Açılan Dava Ve Emsal Mahkeme Kararı MEDULA’ nın Onay Vermesi İşlemine Güvenerek İlacı Hastaya Veren Eczacının Kusuru Olmadığına Dair Yargıtay Kararı SGK’ nın; Yabancı Uyruklu Hastalara Verilen Reçete Bedelini Hastanın Kronik Hastalığının Sigortalı Tescil Tarihinden Önce Mevcut Olması Başka Bir Deyişle 5510 Sayılı Kanunun 64/1-C Maddesi Kapsamında Eczanelerden Yapmış Olduğu Kesintilere Karşı Açılan Dava Ve Emsal İhtiyati Tedbir Kararı Muvazaalı Eczane Yaptırım Ve Davaları SGK,’ nın Komisyon Kararı Gereğince, Eczanenin Ödemelerinin Durdurulması İle Fahiş Miktarlarda Bloke Koyması Ve Dava (Mahkeme) Süreci Eczacının, Sahtecilik Fiiline İştiraki Saptanmadan Protokolün 5.3.10 Maddesi Gereğince 10 Kat Para Cezası Ve Uyarı İşlemi Uygulanamayacağına Dair Mahkeme Kararı Muvazaalı Eczane İle Diplomasını Kiraya Veren Başka Bir Deyişle Diplomasını İşleten Eczacıya Yargıtaydan Beraat Kararı SGK `nın Protokolün 5.3.5 ve 5.3.10 Maddesi Kapsamında Uyguladığı Para Cezaları İle 6 (Altı) Ay Fesih Cezaları SGK; Eczacıların Alacaklarına Bloke İşlemi Uygulayamaz SGK; SAHTE REÇETE (HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLMEYEN İLAÇLAR) NEDENİYLE ECZANEYE FESİH CEZASI VEREMEZ ECZACILAR; SORUŞTURMA SIRASINDA MÜFETTİŞE NASIL İFADE VERMELİDİRLER? SAHTE REÇETE NEDENİYLE ECZANELER HAKKINDA YAPILAN SORUŞTURMALAR SGK’ NIN, ORTOPEDİ AMELİYATLARINDA KULLANILAN MALZEMELERDEN DOLAYI ÖZEL HASTANELERDEN KESİNTİ YAPAMAYACAĞINA DAİR BİR MAHKEME KARARI Sağlık Bakanlığı `nın, Eczaneler Aleyhine Uygulamış Olduğu “Uyarı”, “Süreli/ Süresiz Faaliyet Durdurma” ve “Kapatma” Kararlarına Karşı Açılan Davalar SGK `nın Eczanelere Karşı Uygulamış Olduğu Para Cezaları ile Hak Edişlerinden Yapılan Kesintilere Karşı Açılan Davalar
 


Yol Tarifi