SGK’ nın; Özel Hastanelerden (Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından) “Barkod -Sut Kodu Eşleştirmelerinin Hatalı Olması” Nedeniyle Yapmış Olduğu Malzeme Kesintileri

SGK’ nın; Özel Hastanelerden (Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından) “Barkod -Sut Kodu Eşleştirmelerinin Hatalı OlmasıNedeniyle Yapmış Olduğu Malzeme Kesintileri

SGK; son dönemde birçok özel hastane ve tıp/ dal merkezlerine; geçmişe dönük olarak yapılan incelemeye dayanarak; Sağlık Uygulama Tebliği’ nin SUT un 3.11. maddesini dayanak göstererek; barkod- SUT kodu eşleştirmelerinin hatalı olduğunun herhangi bir şekilde tespit edilmesi veya tıbbi malzemelerin Kurumca belirlenen kural ve/ veya kriterlere uygunsuz bir şekilde fatura edilmesi halinde söz konusu tıbbi bedellerinin ödenmeyeceğini; ödenmiş ise yersiz ödeme kapsamında tahsil edileceğini bildirerek; kesintiler yapmaktadır. İddia konusu faturalandırma 2014-2015-2016 yıllarına ait olup SGK bu rakamlara faiz (avans faiz) de eyleyince kesinti miktarları fahiş rakamlara ulaşmıştır.

SGK; İstanbul dışındaki özel hastanelerde önce yazıyla kesitinin yapılacağını bildirirken İstanbul’ daki hastanelere ise bildirmeden kesinti yapmış; birçok hastane bu kesintileri ayın 15 inde hak ediş ödemeleri yapıldığında fark etmiştir. SGK; kesintinin yapılacağını önceden yazı ile bildirdiği durumda; yazıyı dayanak göstererek derhal kesintinin durdurulması (yapılmaması, uygulanmaması) için dava açarak cezai işlem ve kesintinin uygulanmaması için ihtiyati tedbir kararı almak gerekmektedir.

SGK’ nın yapmış olduğu kesintiler haksız olup bu durum SGK nın da kabulündedir. SGK; 26.11.2015 tarihli “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilen Ürünlerin Medulaya Tanımlanması İle İlgili Önemli Duyuru-16tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilen Ürünlerin Medulaya Tanımlanması İle İlgili Önemli Duyuru-16” ile konu şu şekilde düzenlenmiştir:

 

“Firmalarca yapılan eşleştirmeler Kurumumuzca herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın firmaların kendi beyanları doğrultusunda eşleştirdikleri SUT kodları bazında MEDULA’ya tanımlanacak olup, söz konusu barkodlar duyuru eki EK-1 Listede yer almaktadır.

 

Firmaların ürünleri; eşleştirme süresi içinde TİTUBB’ta kayıtlı etiket adı esas alınarak oluşturulmuş olan duyurumuz eki EK-1 listesindeki etiket adıyla MEDULA sisteminde tanımlanacaktır. Firmaların TİTUBB’ta etiket adında değişiklik yapmaları durumunda ödemelerde sorun yaşanabilecektir. Bu nedenle firmaların etiket adlarında değişiklik yapmamalarında, etiket adında değişiklik yapılması durumunda ise barkod değişikliğine gidilmesinde yarar bulunmaktadır.

 

Eşleştirilen ürünler tamamen firmaların beyanı esas alınarak MEDULA sistemine kaydedilmiş bulunmaktadır. Yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde oluşan zararlar verilen taahhütler kapsamında firmalardan ve müteselsilen sağlık hizmeti sunucularından ilgili mevzuat doğrultusunda tahsil edilecektir. Bu nedenle sağlık hizmeti sunucularının da firmalardan ürünlerini alırken gerekli önlemleri almaları yararlı olacaktır.

 

Sağlık hizmeti sunucularınca bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün; satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde “Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)” durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.

 

Bu kapsamda; malzemenin alan tanımlamasın yapılması ve bunun MEDULA sistemine işletilmesinin sorumluluğu tamamen firmaya aittir. SGK, yanlış eşleştirme nedeniyle sorumluluğu önce firmaya vermiş ancak sağlık hizmet sunucusunu da müşterek ve müteselsil sorumlu tutmuştur. Bunun sebebi; SGK nın elinde hastane var, zaten geriden ödeme yapıyor, biriken hak edişinden kesinti yapmasının daha kolay olmasıdır. Ancak firmaya ulaşılması her zaman mümkün değil ve alacağı için dava açmak zorundadır, bu kadar kolay tahsil edemeyecektir.

 

SGK, yalnızca “yanlış eşleştirme nedeniyle sağlık hizmeti sunucularının da firmalardan ürünlerini alırken gerekli önlemleri almalarının yararlı olacağını” belirtmekle yetinmiştir. Peki; bu önlemler nedir? Hastanelerin yanlış eşleştirmeleri fark edilebilecek teknik imkanları var mıdır?

Bir diğer husus; ilgili SUT düzenlemesi ve duyuru 26.11.2015 tarihine ilişkindir. Ancak miktar olarak yoğun kesintiler 2014ve 2015 tarihine ilişkindir. Bu bağlamda; bu kural 26.11.2015 tarihi haricindeki faturalandırmalara uygulanamaz.

 

Son dönemlerde; mahkemelerin SGK ya karşı ihtiyati tedbir kararı vermeme eğilimi olup doğru bir şekilde talep edilerek; sözleşme ilişkisinin devam ediyor oluşu, SGK nın zaten geriden gelerek hastanelere ödeme yapıyor oluşu yani her durumda hastanenin SGK dan alacaklı oluşu, iddia konusunun yargılamayı gerektirdiği, davanın her aşamasında tedbir kararının verilebileceği ve kaldırılabileceği hususları nazara alınarak mahkemelerden ihtiyati tedbir kararı alınması mümkündür!!!

 


Yol Tarifi