SGK’ nın Göz Merkezlerine ve Özel Hastanelere, FFA “Fluorescein Sodyum” Etken Maddeli İlaçlar Nedeniyle Uygulamış Olduğu Cezai Şart ve Kesintiler

SGK; son dönemde birçok göz merkezi ve Özel Hastanelere; geçmişe dönük olarak yapılan soruşturmaya dayanarak; Sağlık Bakanlığınca onay verilmeyen (ruhsatlandırılmayan) gözde travma teşhisi, kontakt lens adaptasyonu ve göz anjiyosu (FFA) gibi radyografik incelemelerde kullanılan ve “fluorescein sodyum” etken maddeli ilaçlar nedeniyle “2018 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi” nin 12.11. vd maddeleri uyarınca cezai şart koşulu uygulamakta ve FFA (Fluorescein Funsus Anjiyografi) işlem bedellerini faizi ile birlikte özel hastanenin yahut göz merkezinin hak edişlerinden tahsil edileceğini yani keseceğini bildirmektedir.

Hemen belirtmek gerekir ki; 2018 sözleşmesinde cezai koşul miktarı oldukça fahiş olup incelemenin yapıldığı dönemde yürürlükte olan sözleşme hükümleri daha lehe olduğu için öncelikle ilgili dönem sözleşmelerinin uygulanmasını talep etmek gerekmektedir. Bu işlemde dahi; cezai şart miktarları hemen kırkta birine, yirmide birine kadar düşmektedir. Ve hemen dava açarak cezai işlem ve kesintinin uygulanmaması için ihtiyati tedbir kararı almak gerekmektedir.

Yine önemle vurgulamak gerekmektedir ki; SGK para cezası yazısı ile birlikte aynı zamanda 1. Kez uyarı işlemi de uygulamaktadır. Tarafımıza intikal eden dosyalarda para cezası ve kesinti dava ve ihtiyati tedbir konusu edilirken 1. Kez uyarı işleminin dava konusu edilmediği, görülmektedir. Birinci kez yazılı uyarı işleminin dava konusu edilmesi özellikle önemlidir. Zira; sözleşmeye göre bir yıl içinde aynı fiilin uygulanması halinde SGK, sözleşmeyi tek taraflı olarak 1yıllığına feshetmekte başka bir deyişle askıya almaktadır.

Son dönemlerde; mahkemelerin SGK ya karşı ihtiyati tedbir kararı vermeme eğilimi olup doğru bir şekilde talep edilerek; sözleşme ilişkisinin devam ediyor oluşu, SGK nın zaten geriden gelerek hastanelere ödeme yapıyor oluşu yani her durumda hastanenin SGK dan alacaklı oluşu, iddia konusunun yargılamayı gerektirdiği, davanın her aşamasında tedbir kararının verilebileceği ve kaldırılabileceği hususları nazara alınarak mahkemelerden ihtiyati tedbir kararı alınması mümkündür!!!

Aşağıda bu hususta verilen mahkeme kararını emsal olarak sunarız.

 

T.C.

…….MAHKEMESİ

 

ESAS NO                         : 2020/      ………………

HAKİM                                          :  …………….

KATİP                              :  ……………

DAVACI                           : ………………………………..

VEKİLİ                              : Av. Filiz Kılıç

 DAVALI                           : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 

 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ              :

…………… Tüm dosya kapsamı incelenmiş sonuç olarak, Sosyal Güvenlik kurumu Başkanlığı Kavaklıdere Sağlık sosyal Güvenlik merkezince 21/12/2021 tarih 8966525 sayılı işlemi ile davacı hastane aleyhine verilen 1.885.653,36 TL cezai şart ve bu nedenle hakkedişlerinden kesinti yapılması ve birinci kez uyarılmaya ilişkin işleminin ihtiyati tedbir talepli işbu menfi talepli dava açılmış olup, cezai şartın ve birinci kez uyarılmaya ilişkin işlemin mevzuata uygun olarak verilip verilmediği uygulanıp uygulanamayacağı ancak yargılama sonucu belirlenebileceğinden ve verilen cezai şart miktarının orta ölçekli bir hastanenin faaliyetini sürdürebilmesini engelleyecek miktarda olduğundan, ayrıca davaya konu yapılan işleme ilişkin dosyanın davalı kurumda olması davalı kurum tarafından cezai işleme konu soruşturma raporu, reçete ve diğer dayanak belgelerin davacı hastaneye verilmediği için davacı hastanenin tam olarak delillerini ispatı için maddi imkansızlığın bulunması ancak yargılama sırasında delillerin toplanarak değerlendirilebileceği HMK nun 389 ve devamı maddeleri gereğince, yasal şartları oluştuğundan ibraz edemediği iddialarını yaklaşık ispat kuralı ile ihtiyati tedbir talebinin kabulüne davalı kurumun 21/12/2021 tarih 8966525 sayılı işlemine konu cezai şart ve birinci kez uyarılma işleminin cezai şart miktarı olan 1.885.653,36 TL nin takdiren % 20 oranında teminatın davacı tarafça yatırılması halinde ihtiyati tedbir olarak davacının davalı SGK dan olan alacağından mahsup işlemlerinin dava sonuçlanınca ve karar kesinleşinceye kadar önlenmesine ve cezai şarta bağlı olan birinci kez uyarılmaya ilişkin işlemin uygulanmasının da aynı süre ile ihtiyati tedbir olarak önlenmesine dair aşağıdaki hükmün tesisi yasal görülmüştür.

HÜKÜM                          : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-    İhtiyati tedbir talebin kabulü ile davalı kurumun 21/12/2020 tarih ve 8966525 sayılı 1.885.653,36 TL lik cezai şart işleminin uygulanması ve buna göre davacı alacaklarından mahsup edilmesi işlemi ile davacının birinci kez uyarılmasına yönelik işlemin uygulanmasının dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar İHTİYATİ TEDBİR OLARAK ÖNLENMESİNE,

2-    Cezai şart bedeli olan 1.885.653,36 TL lik ceza şart miktarının %20 oranındaki nakti yada kesin ve süresiz banka teminat mektubu verildiğinde, gereğinin ifası için davalı SGK başkanlığına müzekkere yazılmasına, İtirazı kabil olarak dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi.. 28/12/2021

 

Katip………………                                                                       Hakim………………

 

 


Yol Tarifi