SGK `NIN, SAHTE REÇETE NEDENİYLE BİR SORUŞTURMA RAPORUNA DAYANARAK ECZANELERE KESMİŞ OLDUĞU CEZALARA KARŞI MAHKEMENİN VERMİŞ OLDUĞU BİR İHTİYATİ TEDBİR KARARI VE BİLİRKİŞİ RAPORU

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

SÜREYYAPAŞA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Sayı                          :  

Konu                       : Protokol Hükümleri.                                                                          11.08.2016

 

                                                                                        Sayın Ecz. ……….

…………….. ECZANESİ

 

Merkezimiz Denetim Servisi tarafından düzenlenen 29.03.2016 tarih ve 2016/ 50 Sayılı Soruşturma Raporunda; Kurumumuza teslim etmiş olduğunuz reçeteleriniz ile ilgili soruşturma yürütüldüğü, yürütülen soruşturma neticesinde hak sahiplerinin bilgileri ve talepleri dışında düzenlenmiş olan reçeteleri karşıladığınız, bu reçetelerde bulunan ilaçları hak sahiplerine teslim etmediğiniz ve reçete arkasında bulunan bilgilerin ilgili hastaya ait olmadığının tespiti belirtilmiştir.

Söz konusu raporu doğrultusunda, eczaneniz hakkında, Kurumunuz ile TEB arasında bulunan ve tarafınızca da imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin 2016 yılı Eczane Protokolü’ nün;

-                     5.3.2. maddesi gereği 1. kez uyarı işlemi,

-                     5.3.5. maddesi gereği 32.749,46 TL cezai şart ve yine aynı madde gereği 1. kez yazılı uyarı işlemi uygulanacak olup söz konusu cezai işlemin yazımızın tebliğ tarihi itibariyle provizyon ekranınıza işleneceği,

Ayrıca 2012 yılı SGK Protokolü’ nün 4.3.6 maddesi gereği 32.749,46 TL cezai şart tutarının yazımızın tebliğ tarihi itibarşyle hesaplanacak yasal faizi ile birlikte öncelikle Kurumumuzda bulunan alacaklarınızdan, alacaklarınızın bulunmaması halinde yasal yollardan tahsil edilceği hususunda bilgilenizi rica ederim.

                                                                                                                                            …………..

                                                                                                                           Sosyal Güvenlik İl Müdürü

 

SGK’ nın işbu ceza yazısını SHS’ na tebliğinden itibaren derhal mahkemeye başvurulmuş ve % 10 teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı alınarak 32.749,46 TL cezai şart ve kesinti işleminin uygulaması durdurulmuştur.

 

                                                                                                                                            ARA KARAR

 

T.C.

…. MAHKEMESİ

ESAS NO                                  :

HAKİM                                     :

DAVACI                                  : …. ECZANESİ2 Nİ TEMSİLEN ………….

                  VEKİLİ                                       : Av. FİLİZ TOLGAY KILIÇ

DAVALI                                                     : T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 

                  Davacı …….. tarafından davalı SGK Başkanlığı aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan dosya incelemesi sonucunda verilen 24.08.2016 tarihli ara karar gereğince; :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

TALEP:

Davacı vekili dava dilekçesi ile; müvekkilinin ……… Eczanesi temsilcisi olup, SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’ nın 03.08.2016 tarih ve ………. sayılı işlemi ile, …….. Eczanesine kuruma teslim edilen reçetelerdeki ilaçların hasta yerine kimliği belirsiz kişilere teslim edilmesine rağmen hastaya teslim edilmiş gibi sisteme girildiğinden bahisle ceza verildiğini, müvekkiline hakkında işlem yapılan reçete ve ekleri hakkında bilgi verilmeksizin, müfettiş raporu tebliğ edilmeksizin soruşturmanın yapıldığından işlemin hukuka aykırı olup iptali gerektiğinden, öncelikjle eczanenin kurumdaki alacağından tahsil edileceğinden, ihtiyati tedbir yolu ile reçete bedellerinin kurum tarafından ödenmesine, kurumun 03.08.2016 tarih ve … sayılı işleminin iptali ile davacı aleyhine verilen cezai şart ve kesinti, işlemi toplam 32.749,46 TL kuruma borçlu olmadıklarının tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

GEREKÇE:

Davacı tarafça davalı Kurumun 03.08.2016 tarih ve … sayılı işleminin hukuka aykırı olduğundan bahisle işlemde belirtilen cezai şart ve kesinti işlemi toplamı 32.749,46 TL miktar kadar borçlu olmadıklarının tespit edilerek işlemin iptalini, dava süresinde iptalini istedikleri işlemdeki kesintinin tedbiren durdurulmasını, SGK’ nın ödeme yapması konusunda karar verilmesini, talep ettiği tespit edilmiştir.

HMK 389/ 1 maddesi uyarınca mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeni ile hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebi bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir. Davacı tarafından iptalini istediği işlemin hukuka aykırılığı, yapılacak yargılama ile belirlenecektir. Yargılamanın devamı süresinde davalı Kurum tarafından davacı tarafın istihkaklarından kesinti yapıldığı taktirde varlıklarını kurum ya da şahıslardan tahsil ettikleri reçete ile devam ettiren eczanelerin mali güçlük içine düşerek sağlık için hizmet veremeyeceklerinden mağduriyetleri oluşacaktır. Davacı tarafın mağduriyetine sebebiyet verilmemesi için tedbir isteğinin kabulüne ve 03.08.2016 tarih ve … sayılı reçete bedeli cezai şartınm tahsilinin durdurulmasına karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açılandığı üzere;

Davacı tarafın tedbir isteğinin SGK Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinin 10.08.2016 tarih ve ….. sayılı işlem ile talep edilen cezai şart ve kesinti işlemi toplamı 32.749,46 TL2 nin % 10 naksi veya süresiz kesin banka teminat mektubu karşılığında dava sonuna kadar tedbiren durdurulması yönünde kabulüne,

Karar tarihinden itibaren 7 gün içinde talep halinde ve teminatın depo edildiğine ilişkin makbuz sunulduğunda tednirin uygulanması için davalı Kuruma müzekkere yazılmasına,

Kararın taraflara tebliğine dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda karar verildi. 24.08.2016

Katip                                                                                                                                                                                     Hakim

 

                                                     BİLİRKİŞİ RAPORU

MAHKEMESİ                        :

ESAS NO                                  :

DAVACI                                  : …. HASTANESİ

                  VEKİLİ                                       : Av. FİLİZ TOLGAY KILIÇ

DAVALI                                                     : T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

                 

BİLİRKİŞİ HEYETİNE VERİLEN GÖREV:

Reçetedeki ilaçların kimliği belirsiz kimselere teslim edilip edilmediği, bu ilaçların hastaya teslim edilip edilmediği ile dava konusu talep hakkında bilirkişi raporu hazırlanması görevi heyetimize verilmiştir.

DAVA:

Davacı vekili, 22.08.2016 tarihli dilekçesi ile özetle; müvekkilinin eczacı olduğunu, … isimli eczaneyi işlettiğini, davalı Kurum tarafından müvekkiline gönderilen 11.08.2016 tarihli ceza yazısı ile 2016 Yılı ilaç Temin Protokolünün 5.3.2 maddesinin ihlalinden dolayı 32.749,46 TL cezai şart ve kesintinin yasal faizi ile birlikte kuruma ödenmesinin istendiğini, dava konusu reçetede yazılı ilaçların hastalara teslim edildiğini, kurum uygulamasının haksız ve hukuksuz olduğunu ileri sürerek davanın kabulü talebinde bulunmuştur.

DAVALI KURUMUN CEVABI:

Davalı vekili, 08.08.2016 tarihinde taranan cevap dilekçesi ile özetle;

Kurum Denetim Servisinin 29.02.2016 tarih ve 2016- 50 Sayılı Soruşturma ile kimliği belirsiz kimselere teslim edilen ilaçların Kurum Sigortalısına teslim edilmiş gibi sisteme giriş yapıldığının tespit edildiğini, reçetelerin Kuruma fatura edildiğini ve kurum tarafından bedellerinin eczaneye ödendiğin, bu şekilde 2016 yılı İlaç Temin Sözleşmesinin ihlalinden dolayı ceza tertip edildiğini, eczacının Protokol şartlarını gözeterek çalışma yapması gerektiğini, tedbir kararına itirazları bulunduğunu ve kurum uygulamasının yerinde olduğunu, belirterek davanın reddini talep etmiştir.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:

Dava konusu reçetede yazılı ilaçların hastaya mı yoksa kimliği belirsiz kimselere mi verildiği hususu davanın esasını teşkil etmektedir.

-                     11.08.2016 tarihli Ceza Yazısının İncelenmesi

Dava konusu reçete, 55 yaşındaki İ.D. isimli hastaya 08.01.2013 tarihinde Dr. R.Y. tarafından düzenlenmiştir. Reçetede 4 kutu Altuzan 100 mg, 2 şişe izotonik NACL 100 ml ve 2 şişe NACL 500 ml ilaçlar yazılıdır. İlaçları teslim alan hanesine “kendisi” kaydı oluşturulmuştur.

-                     Hasta İ.D. 30.12.2013 tarihinde, Kurum Müfettişliğine verdiği ifadesinde;

“Uzman Dr. Ramazan Yıldız’ ın düzenlediği görülen reçeteyi, kendilerinin düzenletip düzenlettirmediğini hatırlamadığını, kemoterapi ilaçlarının hastaneden temin edildiğini, olmayan ilaçların dışarıdaki eczanelerden alınmasının istendiğini, reçetede yazılı ilaçları kendisinin …….. Eczanesinden teslim almadığını, reçete arkasındaki yazı, imza ve telefon numarasının kendisine ait olmadığını, hastane eczanesinde bulunmayan ve kür için kullanılan ilaçları hastane içinde dolaşan M.A. ve Ö.S. isimli eczane çalışanları vasıtasıyla temin ettiğini, ilaç almak için kendisinin eczaneye gitmediğini, eczane çalışanlarının ilaçları hastaneye getirdiklerini, dava dışı 14.10.2013 tarihli adına düzenlenmiş reçeteyi düzenlettirmek için Özel Onko Tıp Merkezi2 ne gitmediğini” beyan etmiştir.

-                     Davacı ………..’ nın 01.03.2014 tarihinde Kurum Müfettişliğine verdiği ifadesinde;

“Yüksek meblağlı özellikle kanser ilacı içeren reçetelerde hak sahibinin kimliğini görmeden reçete karşılamadığını” beyan etmiştir.

SONUÇ VE KANAAT:

Hasta …… İ.D.’ nin hastanede yattığı anlaşılmaktadır. Hasta, beyanında ilaçlarını M.A. ve Ö.S.’ in getirdiğini belirtmiştir. Hastanın beyanında dava konusu ilaçları almadığı, kullanmadığı ve ilaçların kendisine ulaşıp ulaşmadığı konusunda aydınlatıcı net bir ifadesi olmadığı görülmektedir. Reçeteyi düzenlettirip düzenlettirmediğini de hasta hatırlamamaktadır. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde ilaçların hastane ortamında hasta için kullanılmış olabileceği sebebiye ihlal olmadığı düşüncesine varılmıştır.