SGK,’ NIN KOMİSYON KARARI GEREĞİNCE, ECZANENİN ÖDEMELERİNİN DURDURULMASI İLE FAHİŞ MİKTARLARDA BLOKE KOYMASI VE DAVA (MAHKEME) SÜRECİ

Son dönemde İstanbul, Ankara ve taşrası eczaneler başka bir deyişle Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi ve Kavaklıdere Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ ne bağlı birçok eczane, SGK’ nın alacaklarına fahiş miktarlarda bloke koyması nedeniyle tarafıma başvurmuş bulunmaktadır.

SGK’ nın uygulamış olduğu “bloke” işlemini öncelikle protokole, usul ve yasalara aykırı olması, bloke işleminin oldukça fahiş olması ve eczacıların yanlış yönlendirilmeleri nedeniyle bu yazıyı yazma gereği duymuş bulunmaktayız.

SGK’ nın eczane alacaklarına konulan bloke yazıları incelendiğinde; bloke işleminin soruşturma işlemine dayandığı ve genellikle birçok eczaneyi kapsayan bir inceleme ve soruşturmanın var olduğu görülmektedir. SGK tarafından, eczaneye uygulanan bloke miktarının soruşturmaya konu edilen reçete bedellerinin başka bir deyişle kurum zararının 10 katı olan miktarı da kapsar şekilde olduğu anlaşılmaktadır. Zira protokolün 4.3.6 maddesi gereğince toplam reçete bedellerini kurum zararı adıyla 5.3.10. maddesi gereğine bu bedele 10 kat ceza uygulayarak bir anda konulan bloke işleminin 11 katına çıkarmaktadır. Hal böyle olunca rakamlar milyonlarla ifade edilen rakamlar haline gelip bir anda eczaneni mahvına sebep olmakta, ticari faaliyetlerini sona erdirmesine sebep olmaktadır.

  • İşte bu nedenle; eczacıların, SGK’ nın fahiş miktarlarda bloke işlemine maruz kalması karşısında yapılabilecek idari ve hukuki işlemler şu şekilde olmalıdır:

1-      Öncelikle, ilaç alım protokolü gereği SGK’ nın eczanenin alacaklarına bloke koyabileceği miktar riskin yani eczacılara tebliğ edilen miktarın en fazla % 80’ idir. Bu rakamın %20’ sine SGK, bloke koyamaz! Zira eczanenin zorunlu giderleri, ecza deposuna ödemeleri, faturaları için % 20 sine bloke konulamaz ve bu rakamın eczanenin faaliyetine devam edebilmesi için derhal ödemesini yapması gerekmektedir. Ancak SGK; protokole aykırı davranarak bu rakamın tamamına %100’ üne bloke koymaktadır. Bu nedenle; öncelikle SGK’ ya itiraz ederek; protokol gereği bloke konulan rakamın %20’ sinin ödemesinin yapılmasını, talep etmek gerekmektedir.

2-      Bloke yazısı ile birlikte aynı anda SGK; eczaneden protokolün 5.2. maddesi uyarınca savunma yazısı istemektedir. SGK, bu yazıda incelemeye konu reçete bilgilerini de vermektedir. Protokolün 5.2. maddesi gereğince SGK’ ya yazılı bir savunma dilekçesi verilmeli ve SGK nın vermiş olduğu reçete bilgilerinden gerekli araştırmalara yapılarak cezaya itiraz edilmelidir.

3-      Bu idari başvuru işlemleri yapılırken aynı zamanda mahkemeye başvurularak “bloke işlemi” nin uygulanması için yürütmenin durdurulması (ihtiyati tedbir) kararı alınmalıdır. Hemen burada belirtmek gerekmektedir ki; mahkemeler genellikle yürütmenin durdurulması (ihtiyati tedbir) kararını teminat karşılığı vermekte ve bu teminat genellikle bloke miktarının %10 ile %15 i oranında olmaktadır. Ancak % 10 teminat dahi oldukça fahiş olmaktadır. Bunun için eczacı, şayet şartları taşıyorsa teminatsız yahut oran gözetilmeksizin makul bir teminat karşılığı yürütmenin durdurulması (ihtiyati tedbir) kararı alınması gerekmektedir.

Tarafımıza başvuran eczacılar çoğu zaman yanlış yönlendirilmekte, yanlış mahkemelerde yanlış davalar açmakta, çok fahiş harçlar ve çok fahiş teminatlar karşısında bırakılmakta ve nihayet bu miktarları ödeyemedikleri görülmektedir. Halbuki doğru mahkemede doğru dava açılarak maktu harçlarla, teminatsız yahut makul bir teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı alınması mümkündür.  

Aşağıda SGK’ nın eczacıya uygulamış olduğu 3.360.550,30 TL bloke işlemi ve bu karara karşı 50.000,00 TL teminat karşılığında alınan ihtiyati tedbir kararını emsal kabilinden sunarız:

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KAVAKLIDERE SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

 

Sayı                    : 193…….                                                                                                Tarih    : 05.12.2019

Konu                  : Bloke konulması hakkında

 

Sn. Ecz. ………………………………

…………….Eczanesi

 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 29.11.2019 tarihli yazısı ekinde yer alan sahibi ve mesul müdürü olduğunuz, …………. Ödemesinin durdurulmasına ilişkin 04.12.2019 tarihli Komisyon Kararı gereğince eczanenizin 3.365.883,59 TL tutarındaki ödemelerine 05.12.2019 tarihi itibariyle bloke konulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

                                                                                                                Ecz. …………………

                                                                                                                Merkez Müdürü

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Müfettişliği

 

Sayı                    : .…….                                                                                        Tarih    : 02.12.2019

Konu                  : Savunma hakkında

…………..

…………….Eczanesi

 

Müfettişliğimizce yürütülmekte olan bir inceleme soruşturma kapsamında 75 adet reçetenin hak sahibi tarafından düzenlettirmediği ve/ veya adı geçen doktorlar tarafından düzenlenmediği, 49 adet reçetenin gerçeğe aykırı ilam kullanım raporlarına dayanmış olduğu ve hak sahiplerinin beyanlarına göre ilaçların eczanenizden alınmadığı, tespit edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün Savunma Başlıklı 5.2 numaralı maddesi uyarınca, konu ile ilgili savunmanızı 15 gün içinde göndermeniz hususunda,

 

Gereğini rica ederim.

                                                                                                                ………………………………………..

                                                                                                                              Başmüfettiş

 

T.C.

ANKARA ……

MAHKEMESİ                                                                                                       İHTİYATİ TEDBİR KARARI

 

ESAS NO                         : ………………

HAKİM                                          :  …………….

KATİP                              :  ……………

 

DAVACI                           : ………………

VEKİLİ                              : Av. Filiz Kılıç

 

DAVALI                           : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 

TALEP                              : 11.12.2019

TALEP TARİHİ              : 17.12.2019

 

İhtiyati tedbir isteyen velili tarafından mahkememize verilen dilekçe incelendi:

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ              :

Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde, davalı Kurumun hukuki mesnetten uzak uyguladığı davacı……………….. Eczanesinin Komisyon Kararı gereğince 3.365.883,59 TL tutarındaki ödemelerinin durdurulması ve bloke işleminin uygulanmasının durdurulmasını talep etmiştir.

Tüm dosya kapsamına göre; Komisyon Kararı gereğince 3.365.883,59 TL tutarındaki ödemelerinin durdurulması ve bloke işleminin yargılamayı gerektirdiği göz önüne alınarak bu miktara yönelik ihtiyati tedbir kararı verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

KARAR                                                        :

1-      TALEBİN KABULU İLE,

2-      SGK Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kavaklıdere Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ nin davacı……………….. Eczanesine Komisyon Kararı gereğince uygulamış olduğu 3.365.883,59 TL tutarındaki ödemelerinin durdurulması ve bloke işleminin İHTİYATEN TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA,

3-      Takdiren 50.000,00 TL teminatın mahkeme veznesine yatırılmasına yahut bu miktarda süresiz ve kesin teminat mektubu sunulmasına,

4-      Bu hususta ilgili kurumla müzekkere yazılmasına,

5-      Kararın birer suretinin taraflara tebliğine,

 

İtiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 17.12.2019

 

Katip…………………                                                                                                         Hakim………………