SAHTE REÇETE NEDENİYLE ECZANELERE KESİLEN CEZALARA KARŞI MAHKEMENİN VERMİŞ OLDUĞU ÖRNEK (EMSAL) MAHKEME KARARI VE BİLİRKİŞİ RAPORU

SAHTE REÇETE NEDENİYLE ECZANELERE KESİLEN CEZALARA KARŞI MAHKEMENİN VERMİŞ OLDUĞU ÖRNEK (EMSAL) MAHKEME KARARI VE BİLİRKİŞİ RAPORU

 

Bilindiği üzere SGK; protokolün 5.3.2 ve 5.3.5 maddelerine dayanarak birçok eczaneye cezai işlemler uygulamıştır. SGK bu cezalara dayanak olarak bir soruşturma raporunu göstermekte ve bu soruşturma raporunu eczacıya hiçbir şekilde vermemektedir. Bizler de ancak SGK’ nın cezaya dayanak olarak göstermiş olduğu soruşturma raporunu mahkeme kanalıyla celbini sağlayıp soruşturma dosyasının içeriğinden haberdar olmaktayız. Soruşturma dosyası incelendiğinde maalesef SGK’ nın incelemede adı, ünvanı dahi geçmeyen eczaneye ceza kestiğini görmekteyiz.


Nitekim bu husus bilirkişi tarafından 95 sayfalık soruşturma raporunda eczacı ve sahibi olduğu eczanesinin isimlerine rastlanmamış olup 95 sayfalık soruşturma raporunun sonuç bölümünde davacı eczacı ile ilgili olarak TCK yönünden, mali yönden ve idari yönden bir yaptırım önerilmediği de tespit edilen edilmiştir.” şeklinde belirtilmiştir. Sayın Mahkeme de mezkur bilirkişi raporuna yerinde bir kararla itibar ederek “Gerçekten de dosyaya toplanan tüm delillerden, uzman bilirkişi raporundan; davalının cezai şart ve reçete bedellerinin iadesi için dayandığı SGK Başkanlığı Kurum Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından 09.01.2015 tarih ve 1 sayılı soruşturma raporunda bilirkişi raporu ile sabit olacak bir biçimde davacı eczanenin ve davacı eczacının isminin bulunmadığı bu yolda soruşturma raporunda mali ve idari yönden herhangi bir yaptırım önerilmediği anlaşıldığından davacının davasının kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.” şeklinde hüküm kurmuştur.


            Görülüğü üzere SGK’ nın, “sahte reçete” karşıladığı iddiasıyla eczanelere cezai işlem uygularken hiçbir şekilde vermediği, göstermediği soruşturma raporlarından anlamaktayız ki eczanelerin sözde dayanak gösterilen soruşturma raporların adı dahi geçmemektedir!!! Demek ki SGK’ nın bu soruşturma raporlarını eczacıya hiçbir şekilde vermemesinin, göstermemesinin sebebi buymuş! SGK, bu yolla hakkını aramaya çalışan eczanelerin de önünü kesmeye, adeta yıldırmaya çalışmaktadır.


Aşağıdaki mahkeme kararını ve dayanak bilirkişi raporunu tüm eczanelere ve diğer sağlık hizmeti sunucularına emsal teşkil etmesi bakımından sunarız:

 

          TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR VERMEYE YETKİLİ

 

            T.C.              

                                                  İstanbul Anadolu                                        GEREKÇELİ

                                        (..) . ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ                             KARAR

 

ESAS NO                    : ………………

KARAR NO                 : ……………..

 

HAKİM                        :  …………….

KATİP                         :  ……………

 

DAVACI                      : ………………

VEKİLİ                        : Av. Filiz Kılıç

 

DAVALI                       : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

VEKİLİ                        : Av. ……………

 

DAVA                          : Menfi Tespit (Haksız Eylemden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ             : …………..

KARAR TARİHİ           : ………………

KAR. YAZIM TARİHİ   : …………….


Davacının davalı aleyhine açmış olduğu davanın yapılan açık yargılaması sonunda;


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin eczacı olduğunu, SGK sigortalıların ilaç ihtiyacını karşıladığını, davalı kurum tarafından 09.01.2015 tarih ve 1 sayılı soruşturma raporu dayanak yapılarak müvekkiline 2016 yılı ilaç temin protokolünün 5.3.5 maddesi gereği 14.552,00 TL cezai şart ve 1. kez uyarı verildiğini ayrıca 4.3.6 madde gereği reçete bedeli olan 7.276,00 TL' nin yasal faizi ile birlikte geri istendiğini, soruşturma dosyası içeriğinden bilgi sahibi olmadıklarını, ilaçların hastaya teslim edilmiş olduğunu, MEDULA sisteminden provizyon onayı alındığını ileri sürerek davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.


Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Kurum Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından 09.01.2015 tarih ve 1 sayılı soruşturma raporu hazırlandığını, davacının sahibi olduğu ……. Eczanesi'nin kuruma fatura ettiği reçete için reçete yazılı ilaçlar kimliği belirsiz kişilere teslim edildiği halde hastaya teslim edilmiş gibi medula sistemine kayıt yapıldığının tespit edildiğini ve bu şekilde sözleşmenin 5.3.5 maddeye göre 14.552 TL cezai şart ve 4.3.6 madde gereği reçete bedeli olan 7.276 TL'nin yasal faizi ile geri istendiğini, bu maddelere göre cezai işlemler uygulandığını ve kurum uygulamasının yerinde olduğunu beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.


Duruşma aşamasında davacı vekili dava dilekçesini tekrar etmiş, delil olarak SGK Başkanlığı'nın 02.08.2016 tarih ve E.1289055 sayılı yazısı, SGK Kurum Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından 09.01.2015 tarih ve 1 sayılı soruşturma raporuna, ticari defterlere ve bilirkişi incelemesine dayanmıştır.


Davalı vekili cevap dilekçesini tekrar etmiş, delil olarak kurum kayıtlarına, 2016 yılı protokolüne ve soruşturma raporuna, bilirkişi incelemesine dayanmıştır.


Tarafların delil olarak dayandıkları tüm kayıt ve belgeler dosya içerisine getirtilerek incelenmiş, bu delillerle birlikte dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmış, 01.06.2017 tarihli bilirkişi raporun dosyaya ibraz edilmiştir. İbraz edilen bu bilirkişi raporu dosya kapsamına uygun uzman ve yeterli bilirkişi tarafından düzenlendiğinden Mahkememizce de itibar edilerek karara dayanak kılınmıştır.


Yukarıdaki deliller birlikte değerlendirildiğinde; davacı davalı kurumun düzenlemiş olduğu soruşturma raporuna göre müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini dava ve talep etmiştir.


Gerçekten de dosyaya toplanan tüm delillerden, uzman bilirkişi raporundan; davalının cezai şart ve reçete bedellerinin iadesi için dayandığı SGK Başkanlığı Kurum Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından 09.01.2015 tarih ve 1 sayılı soruşturma raporunda bilirkişi raporu ile sabit olacak bir biçimde davacı eczanenin ve davacı eczacının isminin bulunmadığı bu yolda soruşturma raporunda mali ve idari yönden herhangi bir yaptırım önerilmediği anlaşıldığından davacının davasının kabulüne karar verilmesi gerekmiş aşağıdaki hüküm kurulmuştur.


H Ü K Ü M :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere


1-Davacının davasının KABULÜNE, davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından davacı için tahakkuk ettirilen 21.828 TL cezai şart ve kesinti işlemi nedeniyle davacı eczacı …..’ nın BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİNE,


2-Davalı kurum harçtan muaf olduğundan peşin olarak alınan 102,47 TL harcın istek halinde ve karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,


3-Davacı tarafından sarf edilen ve aşağıda dökümü gösterilen 517,50 TL yargılama giderinin ve davacı vekili için takdir olunan 2.619,36 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,


4-HMK'nun 333. maddesi uyarınca yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesi halinde ilgili tarafa iadesine,


İlişkin, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine kanun yolu açık olmak üzere verilen karar,  hazır taraf vekillerinin taraf vekillerinin yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı. 07/09/2017      

 

 

          BİLİRKİŞİ RAPORU

 

 

MAHKEMESİ               : ……………………

ESAS NO                     : ………………

DAVACI                       : ……….. ( ……… ECZANESİ )

VEKİLİ                        : Av. FİLİZ KILIÇ

DAVALI                       : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)

VEKİLİ                        : Av. ……………….

DAVA                          : MENFİ TESPİT

 

 

BİLİRKİŞİYE VERİLEN GÖREV:

İddia, savunma ve deliller değerlendirilerek bilirkişi raporu hazırlanması görevi tarafıma verilmiştir.

 

DAVA:

Davacı vekili 22.08.2016 tarihli dava dilekçesi ile özetle;

 

Müvekkilinin eczacı olduğunu, SGK sigortalılarının ilaç ihtiyacını karşıladığını, davalı kurum tarafından 09.01.2015 tarih ve 1 sayılı soruşturma raporu dayanak yapılarak müvekkiline 2016 yılı ilaç temin protokolünün 5.3.5 maddesi gereği 14.552,00 TL cezai şart ve 1.kez uyarı verildiğini ayrıca 4.3.6 madde gereği reçete bedeli olan 7.276,00 TL'nin yasal faizi ile birlikte geri istendiğini, soruşturma dosyası içeriğinden bilgi sahibi olmadıklarını, İlaçların hastaya teslim edilmiş olduğunu, MEDULA sisteminden provizyon onayı alındığını ve davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

 

DAVALI KURUM CEVABI:

 

Davalı kurum vekili 21.09.2016 tarihli cevap dilekçesi ile özetle; Kurum rehberlik ve teftiş başkanlığı tarafından 09.01.2015 tarih ve 1 sayılı soruşturma raporu hazırlandığını, davacının sahibi olduğu …. eczanesinin kuruma fatura ettiği reçete için “reçetede yazılı ilaçlar kimliği belirsiz kişilere teslim edildiği halde hastaya teslim edilmiş gibi MEDULA sistemine kayıt yapıldığının tespit edildiğini ve bu şekilde sözleşmenin 5.3.5 maddeye göre 14.552,00 TL cezai şart ve 4.3.6 maddeye göre reçete bedeli 7.276,00 TL’nin yasal faizi ile geri istendiğini, bu maddelere göre cezai işlemler uygulandığını ve kurum uygulamasının yerinde olduğunu ifade ederek davanın reddini talep etmiştir.

 

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

 

Davalı kurumun, davacı eczacıya uyguladığı cezalara dayanak olarak gösterdiği 09.01.2015 ve 1 sayılı kurum soruşturma raporu ve ekleri tarafımdan incelenmiştir. Yapılan soruşturmanın ……. - ………… -………- …………. -…………….- ………….-…………. ve ……… Eczanelerini içerdiği tespit edilmiştir.

 

95 sayfalık soruşturma raporunda eczacı ………. ve sahibi olduğu ………… eczanesinin isimlerine rastlanmamıştır.

 

95 sayfalık soruşturma raporunun sonuç bölümünde davacı eczacı ile ilgili olarak TCK yönünden, mali yönden ve idari yönden bir yaptırım önerilmediği de tespit edilen hususlardandır.

 

Delillerin taktiri tamamen sayın mahkemeye ait olmak üzere;

 

SONUÇ: Davacı eczanenin adına rastlanılamamış olup cezaya dava konusu işleme ilişkin eylemlerinin olmadığı tespitine varılmıştır. Saygıyla arz ederim.

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                          Ecz. ………………………