SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN ÖZEL HASTANE VE TIP MERKEZİLERİNE KARŞI UYGULAMIŞ OLDUĞU KAPATMA CEZASI VE BU CEZAYA KARŞI MAHKEMEDEN ALINAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN ÖZEL HASTANE VE TIP MERKEZİLERİNE KARŞI UYGULAMIŞ OLDUĞU KAPATMA CEZASI VE BU CEZAYA KARŞI MAHKEMEDEN ALINAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

 

Sağlık Müdürlüğü’ nün özel hastane ve tıp merkezlerine denetimler sonucu uygulamış olduğu “kapatma” cezasına karşı ne yapılmalı, nasıl bir yol izlenmelidir:

 

İlçe Sağlık Müdürlüğü yapmış olduğu rutin denetimler yahut şikayetler üzerine yapılan denetimler neticesinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’ ne aykırılık nedeniyle kapatma, süreli kapatma, faaliyet durdurma gibi cezalar vermektedir. İlçe Sağlık Müdürlükleri cezayı uygularken itiraz hakkı dahi vermemekte ve kararın tebliğden itibaren 30 gün sonra uygulanacağını bildirmektedir.

 

,           İşte böyle bir cezayla karşı karşıya kalındığında derhal mahkemeye başvurarak kapatma kararının icrasının ertelenmesi talep edilmelidir.

 

Aşağıda, özel bir hastaneye karşı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ nün uygulamış olduğu “10 gün süreyle faaliyet durdurma” kararını ve bu karara karşı mahkemeden teminatsız olarak alınan “yürütmenin durdurulması kararı” nı tüm özel sağlık hizmeti sunucularına saygı ile sunarım.

 

 

………..KAYMAKAMLIĞI

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı                 : …

Konu              : Özel . Hastanesi

 

                                               Sayın Özel ……. Hastanesi

 

İlgi                  : İl Sağlık Müdürlüğü’ nün . tarih ve . sayılı yazısı 

 

 

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Denetim Şube Müdürlüğü Denetim Ekipleri tarafından hastanenize . tarihinde yapılan EK- 2 Özel Hastaneler Hizmete Esas Denetim Formu ile yapılan 2016 yılı 2. süre sonu denetimi neticesinde, konuya ilişkin hastane mesul müdürlüğünün savunması . İl Sağlık Müdürlüğümüzce incelenmiştir.

           

            Özel Hastaneler Hizmete Esas Denetim Formu ve tutanakla uygunsuz olduğu tespit edilen maddedeki, ihlal nedeniyle mevzuat hükmüne göre, Hastanenizin “10 gün süre ile faaliyetlerinin durdurulmasına” karar verilmiştir. Bahse konu idari işlemin yatan hasta ve randevulu hastaların planlanan tedavilerinin aksamamsı ve hasta mağduriyeti oluşturulmaması açısından 02/05/2017 tarih ve Valilik olurunun tebliğ tarihinden itibaren 30 gün sonra uygulanacağı hususunda;

            Gereğini rica ederim.                                                                                                                                                                                      Dr.

                                                                                  İlçe Sağlık Müdürü

 

 

T.C.

İSTANBUL ...      MAHKEMESİ

ESAS NO                                           : …

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI)                                   : ……… HASTANESİ                          

VEKİLİ                                                         : AV. FİLİZ TOLGAY KILIÇ

KARŞI TARAFLAR (DAVALI)                  :

VEKİLİ                                                         :

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren İstanbul ... Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

 

Davacı şirkete ait hastane ile ilgili olarak daha önce yaptırım kararı uygulanıp uygulanmadığı, ve yapılan tespitlere ilişkin belge ve bilgiler de dahil olmak üzere dava konusu işleme ait bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının davalı idareden savunası ile birlikte istenilmesine,

Uyuşmazlığın mahiyeti gereği uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, yargılamanın sonuna kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına 17.05.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

Başkan                                               Üye                                                     Üye