SGK' nın Protokol Gereği Eczanelere Uygulamış Olduğu Cezai Şart Ve Kesinti Davalarında Örnek Mahkeme Kararı

SGK’ nın İlaç Temin Sözleşmesi (Protokol) Gereği Eczanelere Uygulamış Olduğu Ceza ve Kesintilere İlişkin Emsal Mahkeme ve Yargıtay Kararı: İlaç Hastaya Ulaşmış İse SGK, Eczaneye Ceza Kesemez

Bilindiği üzere SGK, İlaç Temin Sözleşmesinin (Protokolün) 6.3.3 maddesi gereği ilacın hasta ve yakınına teslim edilmediği gerekçesiyle birçok eczaneye cezai şart ve kesinti uygulamaktadır. Birçok eczacı ilacı teslim alan kişi bakımından mağdur olmakta SGK eczacıları adeta sahtecilikle suçlamaktadır. Ancak aşağıda sunmuş olduğumuz ve Yargıtay’ ın temyiz denetiminden geçen mahkeme kararında; taraflar arasındaki protokolün ilaçların gerçek hastaya ulaşmasını sağlamayı amaçladığını, hasta ilacı kullandığını kabul ediyorsa SGK’ nın eczaneye uygulamış olduğu cezai şart ve kesinti işleminin iptaline karar vermiştir.

 

Aşağıdaki mahkeme kararını ve Yargıtay’ ın onama kararını tüm eczacılara emsal teşkil etmesi bakımından sunarım. 

 

T.C.

……. MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

 

ESAS NO                                  : 2015/ …

KARAR NO                             : 2016/ …

HAKİM                   :

DAVACI                                  : ……

VEKİLİ                                       : Av. Filiz TOLGAY

DAVALI                                                     : T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

VEKİLİ                                       :

                                   Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde, davacı, davalıyla aralarında ilaç temini sözleşmesi uyarınca, kurum mensuplarına ilaç verdiğini, davalının protokolün 6.3.3 maddesi uyarınca ilacın hasta veya yakınına teslim edilmediği gerekçesiyle cezai şart uygulandığını yapılan işlemin doğru olmadığını ileri sürerek haksız kesilen … TL'nin faiziyle ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

 

SAVUNMA:

Davalı, ilaç teslimine dair reçete arkasındaki imzanın hasta ve yakınına ait olmadığının anlaşıldığını, protokole aykırı davranıldığını savunarak davanın reddini istemiştir.

YARGILAMA:

Dava konusu işlemin dayanağı olan reçete arkasındaki ilacı teslim alan imzasının hasta veya yakınlarına ait olmadığı ancak ilaçların reçetenin sahibi olan hasta tarafından kullanıldığını, yapılan yargılama sonucunda anlaşıldığı gibi bu husus hastanın da kabulündedir. Protokolün anılan hükmü ilaçların gerçek hastaya ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. İlacın hasta tarafından kullanıldığı da belirlenmiştir. Bu durumda mahkemece, davanın kabulüne karar verilmesi gerekmektedir.

KARAR: Yukarda açıklanan nedenlerle;

Açılan davanın kabulü ile,

….. TL’ nin dava tarihinden itibaren davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, taraf vekillerinin yüzünde kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Yargıtaya karşı temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 

 

T.C.

YARGITAY

…. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:

KARAR NO:

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ        : ….. Mahkemesi

DAVACI                  : … VEKİLİ AVUKAT FİLİZ TOLGAY

DAVALI                   : T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

 

                  Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

 

                  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun geciktirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 04.04.2017