SGK `NIN, ECZANE DENETİMLERİNDEN YOLA ÇIKARAK ÖZEL HASTANELERE VE TIP MERKEZLERİNE KESMİŞ OLDUĞU CEZALARA MAHKEMENİN VERMİŞ OLDUĞU BİR İHTİYATİ TEDBİR KARARI

Tüm sağlık hizmeti sunucularının bildiği üzere daha önce Sayıştay denetimlerinden yola çıkarak özel hastane ve tıp merkezlerine haksız cezalar uygulayan SGK, eczane denetimlerinden yola çıkarak  da birçok hastane ve tıp merkezine oldukça fahiş miktarlarda haksız cezalar uygulamaktadır. Uygulanan bu haksız cezalara karşı, SGK’ nın hak edişten kesinti yapmadan hemen önce, sağlık hizmeti sunucularının derhal mahkemeye başvurarak tedbir kararı almaları yapılan kesintiyi durdurmaları gerekmektedir. Mahkemeler, bu durumda şartları oluşmuş ise teminatsız yahut makul bir teminat karşılığında tedbir kararı vermektedir. Aşağıda SGK’ nın uygulamış olduğu bir ceza yazısı ve buna karşı alınan ihtiyati tedbir kararını tüm sağlık hizmeti sunucularına emsal teşkil etmesi bakımından sunarım.

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Sayı                          :  

Konu                       : Cezai İşlem Hk.                                                                                       16.01.2017

 

 

ÖZEL …………………. HASTANESİ

MESUL MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

 

Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başmüfettişince yapılan bir inceleme sonucunda; …. Tarih ve … sayılı soruşturma raporu düzenlemiştir.

 

Söz konusu raporda; “ …. İli merkezinde ve … ilçesinde faaliyet gösteren eczaneler ile ilgili olarak 01.07.2012- 31.07.2013 döneminde Kurumumuza fatura edilen reçetelerin ve reçete tarihlerindeki Kurumumuza göndermiş olduğunuz faturaların incelenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi hükümlerine göre işlem yapılması” talimatlandırıldığından, Kurumumuz İnceleme ve Kontrol Ekibi tarafından inceleme yapılmış ve bu inceleme sonucunda, soruşturma raporunda adı geçen hak sahiplerinin MEDULA kayıtları taranmış, aşağıdaki tabloda ayrıntıları yer alan işlemlerin yapılmadığı halde Kurumumuza fatura edildiği tespit edilmiştir.

2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmet Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesinin 11.1.15. maddesinde; “Sağlık hizmeti sunulmadığı halde Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde SHS’ na cezanın tebliğ edildiği tarihten önceki son 1 yıl içerisinde Kuruma MEDULA üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarına göre hesaplanacak aylık ortalama tutarı;

-                     1000.000 TL (dahil) ye kadar olan sağlık hizmeti sunucuları için 2.000 TL,

-                     100.000 TL- 500.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 4.000 TL,

-                     500.000 TL- 1.000.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 6.000 TL,

-                     1.000.000 TL- 2.000.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 8.000 TL,

-                     2.000.000 TL ve üzeri olan sağlık hizmeti sunucuları için 10.000 TL tutarından az olmamak üzere, işlem bedellerinin 5 (beş) katı tutarında, cezai şart uygulanır ve tespit edilen fiiller açıkça belirtilmek suretiyle SHS’ ye tebliğ edilir.” denilmektedir.

 

Yine sözleşmenin 11.3.6 maddesinde; “Bir fatura döneminde tespit edilen aynı veya farklı her fiil için ayrı ayrı cezai şart uygulanır. Şu kadar ki, sözleşmenin (11.1.12), (11.1.13), (11.1.14), (11.1.15), (11.1.16), (11.1.17), (11.1.18) numaralı maddelerinde sayılan fiillere ilişkin öngörülmüş olan cezai şart tutarları hariç olmak üzere, bir fatura dönemindeki işlemlerle ilgili uygulanacak cezai şart toplamı ilgili fatura döneminden önceki son 1 yıl içerinde Kuruma MEDULA üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarına göre hesaplanacak aylık ortalama tutarın % 5’ ini geçemez. Ancak cezai şart/ şartlara konu olan fiil/ fiillerin, gerçekleştiği tarihten sonraki fatura döneminde/ dönemlerinde tespit edilmesi halinde; fatura dönemi dikkate alınmaksızın cezai şartlar toplanır; cezai şart/ şartların tebliğ edildiği tarihten bir önceki fatura dönemine ilişkin Kuruma MEDULA üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarının % 20 sini geçmeyecek şekilde uygulanır.” denilmektedir.

İlgili sözleşmenin (11.3.6) maddesinde “bir fatura döneminde tespit edilen aynı veya farklı her fiil için ayrı ayrı cezai şart uygulanır…” denilmektedir. Tespit edilen işlemin her biri için ayrı ayrı olmak üzere sözleşmenin (11.1..5) maddesi gereğince son 1 yıl içerisinde Kuruma MEDULA üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarına göre hesaplanan aylık ortalama tutarınız sözleşmenin 11.1.15 maddesine göre “… 500.000 TL- 1.000.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 6.000 TL” aralığında olduğundan, her bir takip için 6.000 TL olmak üzere toplam 41 takip için 246.000 TL cezai şart ve 9.020 TL lik tutar ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte Kurum alacaklarınızdan tahsil edilecektir.

Bilgilerinize rica ederim.

                                                                                                                                            Uzm. Dr. …..

                                                                                                                           ….. Sağlık Merkez Müdürü

 

SGK’ nın işbu ceza yazısını SHS’ na tebliğinden itibaren derhal mahkemeye başvurulmuş ve % 10 teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı alınarak 246.000 TL cezai şart işleminin uygulaması durdurulmuştur.

 

                                                     TÜRK MİLLETİ ADINA

 

T.C.

…. MAHKEMESİ

ESAS NO                                  :

KARAR NO                             :

HAKİM                                     :

KATİP                                        :

DAVACI                                  : …. HASTANESİ

                  VEKİLİ                                       : Av. FİLİZ TOLGAY KILIÇ

DAVALI                                                     : T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 

                  İhtiyati tedbir isteyen vekili Av. Filiz TOLGAY KILIÇtarafından karşı taraf SGK Başkanlığına izafeten ………….. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi aleyhine Mahkememize verilen dilekçe ve ekleri incelendi:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 

İhtiyati tedbir talebinde bulunan Özel … Hastanesi vekili Av. Filiz TOLGAY KILIÇKILIÇ; SGK …. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü … Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından gönderilen 16.01.2017 tarih ve … sayılı cezai şart işlemi ve toplamda 246.000,00 TL olan para cezası işleminin tedbiren durdurulması ve sözleşmenin aynı koşullarda devamı yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebinde bulunmuştur.

Dosya kapsamına göre yapılan değerlendirme sonucunda, mevcut uygulamada meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale gelebileceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın veya ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hali gözetilerek uyuşmazlık konusunu oluşturan cezai şart uygulamasının yargılama süreci nazara alınarak bu aşama itibariyle teminat karşılığında durdurulmasının muhtemel zararların önlenmesi açısından uygun bulunması sebebiyle HMK nın 389, 390/ 1, 392, 393, 394/ 1 ve 397/ 1 maddeleri uyarınca ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verilmesi gerekli görülmüştür.

HÜKÜM: Bu itibarla;

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gönderilen 16.07.2015 tarih ve …sayılı cezai şart işlemi ve toplamda 246.000,00 TL olan para cezası işleminin HMK nın 389, 390/ 1, 392, 393, 394/ 1 ve 397/ 1 maddeleri gereğince dava sonuna kadar TEDBİREN DURDURULMASINA,

HMK nın 392 maddesi uyarınca tedbir konulması istenilen 246.000,00 TL nin % 10 nisbetinde yasal teminat alınmasına,

Teminat yatırıldığında ilgili kuruma müzekkere yazılarak karardan bir suretinin gönderilmesine,

                  HMK’ nın 387. maddesi uyarınca tedbir talep tarihinden itibaren 2 hafta içinde esas hakkındaki davasını açmak ve dava açtığına dair evrakı karar uygulayan memura ibraz ve dosyaya koydurtmak zorunda bulunduğuna, aksi halde tedbir kararının kendiliğinden kalkacağı hususunun ihtiyati tedbir isteyene ihtarına,

                  Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

                  Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda HMK’ nun 394/2 maddesi gereğince tedbir uygulanmasına ilişkin tutanağın aleyhine tedbir istenene tebliğinden itibaren 1 hafta içinde itirazı mümkün olmak üzere karar verildi. 25.07.2015